Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

GLOBALNA KONCEPCJA ROZWOJU PRODUKTÓW CZYNNIKIEM STYMULUJĄCYM WSPÓŁPRACĘ I INNOWACYJNOŚĆ

Przeprowadzone przez Harvard Business Review badanie ponad 1.200 firm z całego świata potwierdza rolę PLM w podnoszeniu wydajności procesów badawczych, rozwojowych oraz projektowych

W warunkach wychodzącej z recesji gospodarki, skuteczność działań zmierzających do opracowywania nowych produktów będzie w coraz większej mierze uzależniona od zastosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych, takich jak oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktów (PLM). Rosnącą rolę będą również odgrywać aplikacje umożliwiające współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces rozwojowy, dzielenie się przez nie aktualizacjami, ponowne wykorzystywanie danych oraz usprawnianie procesów. Oto jeden z kluczowych wniosków opublikowanych dzisiaj wyników badania, które firma Harvard Business Review Analytic Services przeprowadziła na próbce 1.200 pochodzących z całego świata firm, by zrozumieć w jaki sposób firmy przygotowują się do zwiększenia swych przychodów w coraz korzystniejszych warunkach ekonomicznych. Badanie sponsorowane było przez Siemens PLM Software, jednostkę biznesową działu Siemens Industry Automation i wiodącego, światowego dostawcę oprogramowania i usług z zakresu zarządzania cyklem życia produktów.

W obliczu coraz ostrzejszej, globalnej konkurencji oraz podlegających ścisłej kontroli budżetów badawczo-rozwojowych, podczas badania poproszono uczestniczące w nim firmy o przedstawienie ich pomysłów i planów na poprawę wydajności działów R&D oraz o określenie roli, jaką ich zdaniem odegrają w tych planach rozwiązania informatyczne. 1.214 firm reprezentujących cały przekrój branż – od produkcyjnej, przez usługi dla profesjonalistów, po opiekę zdrowotną – zapytano również o rolę jaką w procesie opracowywania nowych produktów odgrywają ich partnerzy i klienci, oraz o główne wyzwania z jakimi spotykają się wdrażając najlepsze osiągalne na rynku rozwiązania informatyczne mające wspomagać ich działalność projektową.

Główne wnioski z badania są następujące:

• Od roku 2008 55% firm podjęło wysiłki na rzecz zwiększenia wydajności swych działów R&D poprzez, między innymi, zastosowanie rozwiązań informatycznych w celu poprawy współpracy pomiędzy uczestnikami procesu.
• Połowa firm stwierdziła, że poprawa innowacyjności stanowi ich główny priorytet na rok 2011.
• Sugestie klientów są najważniejszym źródłem pomysłów na nowe produkty.
• Ponad połowa firm stwierdziła, że z działem R&D współpracują ich działy marketingowe, operacyjne, sprzedaży oraz finansowe.
• 55% stwierdziło, że partnerzy stanowią ważne źródło pomysłów oraz wspierają innowacje.
• 43% stwierdziło, że ochrona praw intelektualnych jest dla nich poważnym problemem podczas współpracy z organizacjami zewnętrznymi.

Wśród całej próbki przebadanych firm dało się wyraźnie zauważyć silną zależność pomiędzy skutecznym wykorzystaniem narzędzi informatycznych, innowacyjnością oraz tworzeniem nowych produktów. Tylko co piąta z uczestniczących w badaniu firm uznała, że zdaniem jej kadry kierowniczej procesy związane z opracowywaniem nowych produktów ocenić można jako „dobre”. Wśród organizacji, w których działy informatyczne zachęcają do innowacyjnego podejścia do pracy oraz wdrażania nowych narzędzi, takich jak PLM, niemal połowa przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej uznała stosowane w ich firmach do rozwoju nowych produktów procesy za „dobre”. Tymczasem przedsiębiorstwa nie stosujące aplikacji komputerowych do monitorowania procesów opracowywania nowych produktów — lub te, które nie są zadowolone ze wsparcia udzielanego w tym zakresie przez działy informatyczne – znacznie częściej zgłaszały niezadowolenie z rezultatów działań rozwojowych oraz z wpływu takiego stanu rzeczy na ogólny poziom ich przychodów.

„Analiza odpowiedzi udzielonych w tej ogólnoświatowej ankiecie ujawniła ogromny wpływ narzędzi informatycznych na promowanie i usprawnianie procesów projektowania i rozwoju nowych produktów“ stwierdził Alex Clemente, dyrektor zarządzający Harvard Business Review Analytic Services. „Sukces w obszarze opracowywania nowych produktów będzie w coraz większym stopniu zależał od zastosowania aplikacji informatycznych, takich jak PLM, w bardziej przemyślany i umożliwiający szerszą współpracę sposób — bez ograniczeń geograficznych, przy dużej liczbie zaangażowanych stron i z wykorzystaniem osiągnięć z wielu różnych dziedzin”.

„Tak dokładne badanie przeprowadzone przez uznaną organizację jaką jest Harvard Business Review potwierdziło sygnały docierające do nas od klientów, którzy cenią sobie wymierne korzyści biznesowe oraz wysokie stopy zwrotu z inwestycji zapewniane im przez rozwiązania z zakresu PLM” – zauważył Chuck Grindstaff, prezes i dyrektor techniczny Siemens PLM Software. „Firmy jak nigdy dotąd koncentrują się na pełnym wykorzystaniu  wiedzy, doświadczenia, kreatywności oraz pomysłów swych pracowników na każdym etapie cyklu życia produktu. Nasza coraz silniejsza pozycja na rynku jest dowodem na to, że technologia oferowana przez Siemens PLM Software doskonale wpisuje się w potrzeby klientów i wspomaga ich w osiąganiu celów w poszczególnych obszarach ich działalności”.

Wyniki badania ujawniły, że firmy posiadające prężne działy informatyczne i odnoszące sukcesy w działalności badawczo-rozwojowej najczęściej korzystają z następujących pięciu narzędzi wspomagających:

• Projektowanie i analiza
• Zarządzanie dostawcami
• Zarządzanie wymaganiami dla produktów
• Strategiczne zarządzanie portfelem R&D
• Procesy zmiany i przepływu pracy (workflow)

Jeżeli chodzi o plany dotyczące przyszłego wdrożenia zaawansowanych narzędzi informatycznych do procesów  związanych z planowaniem produktów, największym zainteresowaniem cieszyły się aplikacje z obszaru strategicznego zarządzania portfolio. Ponad dwie trzecie z uczestniczących w badaniu firm, które wykorzystują rozwiązania informatyczne do monitorowania swych procesów związanych z rozwojem produktu stwierdziło, że zarządzanie portfolio stanie się dla nich ważną kwestią wciągu najbliższych dwóch lat. Wśród głównych korzyści wynikających ze strategicznego zarządzania portfolio wymieniano nie tylko możliwość lepszego doboru jego składników, lecz również możliwość tworzenia nowych procesów ustanawiających interdyscyplinarne zespoły i pozwalających na lepszą współpracę z partnerami zewnętrznymi.

Badanie sprawdzało również wagę jaką firmy przypisują w procesie rozwoju swych produktów partnerom zewnętrznym. Ponad połowa z uczestniczących w badaniu przedsiębiorstw wskazała, że partnerzy odgrywają ważną rolę w procesie projektowania. 86% firm spodziewa się, że do roku 2013 realizować będzie co najmniej jeden projekt w oparciu o pomysł jednego ze swych partnerów.

Szczegóły dotyczące wyników badania znaleźć można tutaj.

Podobne artykuły