Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Hale stalowe na przykładzie szczególnych branż przemysłu

23-08-2019, 00:00

Architektura przemysłowa jest stosunkowo młodą dziedziną, a mimo to zdążyła wytworzyć swój własny język form. Obecnie można spotkać się z licznymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i estetycznymi. Nowe technologie wytwarzania materiałów budowlanych dodatkowo wpływają na różnorodność obiektów przemysłowych, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji kosztów i stosunkowo krótkiego czasu budowy. Indywidualne podejście do potrzeb wynikających z charakterystyki produkcji oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy przekładają się na jakość architektury. Dobre zrozumienie procesu technologicznego pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz zaprojektowanie budynku zapewniającego komfort użytkowania.

Hale stalowe na przykładzie szczególnych branż przemysłu, Hala produkcyjno-magazynowa

Hala produkcyjno-magazynowa

Duża część obiektów kubaturowych dedykowana jest dla przemysłu tworzyw sztucznych. Hale w których odbywa się wytwarzanie z wykorzystaniem surowców syntetycznych to przeważnie obiekty łączące działalność produkcyjną, magazynową oraz część socjalno-biurową. Prześledzenie oraz dobre zrozumienie poszczególnych etapów procesu produkcyjnego ma swoje odzwierciedlenie w rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych i konstrukcyjnych w tego typu obiektach.

W pierwszej kolejności surowce do wytwarzania tworzyw sztucznych dostarczane są do magazynów. W zależności od przyjętej metody transportu, już na etapie tworzenia koncepcji projektowej, należy przewidzieć przykładowo miejsce odbioru wstępnego składowania oraz drogi komunikacyjnej dostosowanej do używania środków transportu wewnętrznego np. wózków widłowych, suwnic, itp. Następnie przetransportowane tworzywo kierowane jest do suszenia. Proces odbywa się za pośrednictwem suchego powietrza. Osuszony surowiec gotowy jest do obróbki termoplastycznej w wyciskarkach. Pod wpływem działania wysokiej temperatury (ok. 200˚C) materiał może być dowolnie kształtowany, w efekcie osiągając docelowy kształt wyrobu. Kolejnym etapem procesu produkcji, odbywającym się na liniach technologicznych, jest przeważnie łączenie produktu z zadrukowaną etykietą bądź bezpośredni druk na plastikowych elementach. Stosuje się różne metody druku, chociażby sitodruku, tampodruku, druku cyfrowego lub transferowego. Gotowy produkt ponownie przekazywany jest do magazynu.

Z wytwarzaniem wyrobów z tworzyw sztucznych wiąże się również powstawanie odpadów produkcyjnych. Nowe technologie pozwalają tworzyć produkty całkowicie podlegające recyklingowi. Pozostałości z linii produkcyjnej, przekazywane do pomieszczenia wyposażonego w młyn, zostają rozdrobnione a następnie ponownie wykorzystywane w produkcji. W cyklu produkcyjnym powstają również odpady technologiczne, w tym także odpady uznawane za niebezpieczne np. wynikające z eksploatacji maszyn oraz odpady związane z bytowaniem załogi. Dąży się do ograniczenia ich ilości oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Jednym z rozwiązań jest magazynowanie odpadów na terenie inwestycji jedynie czasowo, z zastosowaniem siatek wydzielających poszczególne pomieszczenia. Tak segregowane odpady przekazywane są kolejno firmom zajmującym się usługami w tym zakresie, z uwzględnieniem postępowania bezpiecznego dla środowiska, a następnie wywożone z terenu inwestycji.

Hale stalowe na przykładzie szczególnych branż przemysłu

Wnętrze zakładu produkcyjnego

Charakterystyka produkcji oraz procesy technologiczne zachodzące w obiekcie mają swoje bezpośrednie przełożenie na kształtowanie architektury budynków przemysłowych. Hale produkcyjno-magazynowe to przeważnie jedno- lub wielonawowe obiekty w konstrukcji szkieletowej o geometrii ściśle dopasowanej do przewidzianej w nich technologii i potrzeb inwestora. Znaczna część tego typu obiektów to hale stalowe budowane z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów modułowych. Zaletą tego systemu jest niższy koszt oraz szybsza możliwość realizacji, ale także perspektywa przyszłej rozbudowy, modyfikacji bądź rozmontowania i ponownego złożenia hali w innym miejscu. Dzięki dostępnym rozwiązaniom obiekty mogą „rosnąć” wraz z rozwojem firmy. Sposobność ograniczenia podpór wewnętrznych w połączeniu z nieograniczoną długością hal pozwala uzyskać przestrzeń umożliwiającą swobodne gospodarowanie powierzchnią przeznaczoną do celów produkcyjnych lub magazynowych. Możliwe jest także swobodne konstruowanie antresol czy stropów technicznych. Niezbędne jest jednocześnie zadbanie o warunki pozwalające na bezpieczeństwo pracy. Z uwagi na ciepło emitowane przez maszyny konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej. Należy przewidzieć posadzki o dużej wytrzymałości, nie powodujące poślizgów, wykonane z materiałów nieprzepuszczalnych, zwłaszcza w części przeznaczonej na segregację i składowanie odpadów. Kolejnym wymogiem jest właściwe doświetlenie stanowisk pracy światłem dziennym poprzez świetliki w połaci dachu lub okna usytuowane w ścianach, jednocześnie zapewniając utrzymanie stabilnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych w obiekcie. W obiektach przemysłowych niezbędne jest również zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zaprojektowanie odpowiednio wydzielonych stref pożarowych oraz wyposażenie obiektu w sprawne instalacje.

W znacznej części hal o przeznaczeniu magazynowo-produkcyjnym funkcjonuje równolegle, dobrze skomunikowana z pozostałą częścią zakładu, strefa socjalno-biurowa. Strefowanie funkcjonalno-przestrzenne uzależnione jest od ilości zatrudnionych w obiekcie pracowników oraz dyktowane zmianowym systemem pracy. W tej strefie obiektu przewiduje się szatnie dla kobiet i mężczyzn, toalety z umywalniami, pomieszczenia biurowe oraz jadalnie i pomieszczenia wypoczynku-zarówno dla pracowników biurowych jak i produkcyjnych. Inne przeznaczenie pomieszczeń wiąże się z innymi rozpiętościami i wysokościami stropów w świetle, co za tym idzie, z inną konstrukcją. Przeważnie są to obiekty wykonane w konstrukcji żelbetowej, murowanej lub mieszanej. W zakładach produkcyjnych coraz częściej zwraca się uwagę, nie tylko na funkcjonalność i optymalizację kosztów budowy, ale również na humanizację środowiska pracy oraz zapewnienie wygody i bezpieczeństwa użytkowania. Część socjalno-biurowa, zaprojektowana i potraktowana równoważnie z częścią produkcyjną zespołu, może urozmaicać kompozycję obiektu, natomiast mimo wyraźnego oddzielenia pod względem funkcji i konstrukcji, zapewnić łączność wizualną.

W metodologii projektowania hal stalowych przemysłowych dla branży tworzyw sztucznych wskazać można kilka cech wpływających na jakość architektury. Jedną z nich jest dopasowanie konstrukcji i geometrii do technologii produkcji odbywającej się z wykorzystaniem surowców poddawanych obróbce przy użyciu wysokich temperatur. Transport materiałów, linia technologiczna bazująca na pracy wyciskarek i drukarek, a także konieczność gromadzenia odpadów produkcyjnych, powinny mieć swoje odzwierciedlenie w rozwiązaniach projektowych. W zestawieniu z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala to na stworzenie obiektu odpowiadającego potrzebom inwestora, przynoszącego zyski oraz zapewniającego wygodę użytkowania i optymalny przebieg produkcji.

Źródło: CoBouw Polska Sp. z o. o.

Artykuł został dodany przez firmę


Podobne artykuły