Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2020 r.

06-11-2019, 01:00

Dane kontaktowe

Gmina Masłowice
,97-515 Masłowice
tel. 447 874 625
fax. 447 874 615
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl
http:// www.bip.maslowice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 619541-N-2019 z dnia 2019-11-06 r.

Gmina Masłowice: Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Masłowice, krajowy numer identyfikacyjny 59064810300000, ul.   , 97-515  Masłowice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 874 625, e-mail maslowice@zgwrp.org.pl, faks 447 874 615.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.maslowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.maslowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie zgodnie z zapisami rozdziału 11 SIWZ
Adres:
Urząd gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, pokój nr 1 ( sekretariat) Uwaga! decydujace znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 11.1 rozdziału 11 SIWZ, a nie data jej wysłania przesyłką pocztowa lub kurireską

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2020 r.
Numer referencyjny: UG.271.22.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby pojazdów stanowiących własność Gminy Masłowice w 2020 roku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i wyładunek 52 000 L oleju napędowego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie zakup oleju napędowego w mniejszej ilości, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.Dostawa przedmiotu umowy następować będzie partiami, sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na podstawie zlecenia wysłanego pisemnie, e-mail, faxem lub za pośrednictwem telefonu, w którym zostanie określona ilość zamawianego oleju napędowego. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia paliwa w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. 7:30 – 15:30. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu żądanej partii oleju, trwającej ponad 4 dni Zamawiający dokona zakupu oleju napędowego we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku braku możliwości dostarczenia lub wydania przez Wykonawcę paliwa, Zamawiający zatankuje na koszt Wykonawcy na innej, najbliższej stacji paliw. Wykonawca będzie dostarczał i dokonywał rozładunku przedmiotu umowy na własny koszt, własnymi autocysternami posiadającymi cyfrowe dystrybutory, gwarantujące dokładność spustu paliwa i aktualną ich legalizację. Ilość dostarczonego oleju napędowego ustalona zostanie wg wskazań tych dystrybutorów i zostanie uwidoczniona na dowodzie dostawy podpisanym przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby olej napędowy odpowiadał polskim normom jakościowym określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 660 z późn. zm.), ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1155 z późn. zm.) oraz wydanych na podstawie powyższych ustaw rozporządzeniach, w tym w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) oraz normie PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1:2017-11E – Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje napędowe. Wymagania i metody badań. Zamawiający z uwagi na brak możliwości magazynowania oleju napędowego wymaga, aby olej napędowy tankowany był partiami do nieodpłatnie użyczonego mu przez Wykonawcę zbiornika z atestowanym urządzeniem pomiarowym (dystrybutorem) o pojemności nie mniejszej niż 5 000 L. Zbiornik na paliwo Wykonawca dostarczy, wyładuje i zainstaluje we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (w miejscowości Masłowice) w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do jego przyjęcia przez Zamawiającego. Zgłoszenie gotowości przyjęcia zbiornika na paliwo nastąpi na podstawie zlecenia wysłanego pisemnie, e-mail, faxem lub za pośrednictwem telefonu. W ramach bezpłatnego użyczenia zbiornika, o którym mowa powyżej, Wykonawca zapewni również w okresie trwania umowy bezpłatne przeglądy okresowe stanu technicznego zbiornika wraz z kalibracją licznika (w każdym przypadku zgłoszenia wątpliwości co do poprawności jego wskazań), bezpłatny serwis oraz inne czynności niezbędne do zachowania prawidłowego funkcjonowania zbiornika. Zbiornik na paliwo musi posiadać na wyposażeniu min. trzycyfrowy licznik pojedynczego tankowania oraz licznik sumujący z możliwością kalibracji oraz spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. z 2001, nr 113, poz. 1211). Wykonawca w dniu dostawy zbiornika na paliwo przekaże Zamawiającemu:- szczegółową instrukcję obsługi (eksploatacji) dostarczonego zbiornika, - ważne dopuszczenie biegłego z zakresu pożarnictwa, - wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji oraz przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie jego eksploatacji. Zamawiający będzie użytkował zbiornik w okresie obowiązywania umowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, po zgłoszeniu przez Zamawiającego opróżnienia zawartości zbiornika z ostatniej dostarczonej przez Wykonawcę partii paliwa, Wykonawca w terminie maksymalnie 3 dni roboczych odinstaluje i odbierze zbiornik od Zamawiającego. W przypadku wystąpienia w okresie użytkowania przez Zamawiającego uszkodzenia zbiornika nie nadającego się do naprawy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt nowy zbiornik zgodny z w/w wymaganiami zawartymi w SIWZ.2. Rozliczenie realizacji zamówienia:Cena sprzedaży, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, będzie obliczana w następujący sposób:1) cena brutto dostarczonego oleju napędowego ON w trakcie trwania umowy jest to: cena jednostkowa netto oleju napędowego (tj. uśredniona cena hurtowa oleju napędowego – ON Ekodiesel i ON Eurodiesel ze stacji ORLEN i LOTOS, zgodna z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych PKN ORLEN S.A. i GRUPY LOTOS obowiązująca w dniu/chwili zamówienia paliwa) powiększona o marżę (która jest stała przez cały czas trwania umowy) i pomnożona przez ilość litrów dostarczonego oleju napędowego oraz powiększona o wartość podatku od towarów i usług VAT w wysokości ustawowej;2) marża do ceny hurtowej 1 l oleju napędowego netto, o której mowa w pkt. 1, obowiązująca w dniu zamówienia paliwa jest stała, niezmienna i zgodnie ze złożoną ofertą będzie stosowana do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przez cały okres obowiązywania umowy.3) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT – cena brutto 1 litra oleju napędowego może ulec zmianie.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przestrzegania przez Wykonawcę zgodności jakości dostarczonego przedmiotu umowy z obowiązującymi normami przez pobranie próbki oleju, która w przypadku ewentualnych podejrzeń, co do jakości produktu będzie oddawana do badania laboratoryjnego. Koszty badania laboratoryjnego, o którym mowa powyżej obciążają:1) Wykonawcę - jeżeli olej napędowy nie spełni wymagań jakościowych,2) Zamawiającego - jeżeli olej napędowy spełni wymagania jakościowe. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań jakościowych przez dostarczony olej napędowy, Zamawiający zażąda niezwłocznego dostarczenia przedmiotu umowy po raz drugi. W przypadku zwłoki w dostarczeniu paliwa przekraczającej 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego niespełniającej wymagań dostawy, Wykonawca pokryje całość kosztów zrealizowania dostawy przez innego Wykonawcę. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie szkodę z tytułu niedotrzymania gwarancji jakościowej, Wykonawca zapewnia pełne pokrycie powstałych szkód. W celu potwierdzenia standardów jakościowych dostarczonego oleju napędowego Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi świadectwo jakości z okresu objętego tankowaniem, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów, o których mowa powyżej. 4.Równoważność:Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w opisie zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, produkty, itp. Równoważne do przedstawionych w opisie.Dodatkowo Zamawiający podkreśla, że równoważne metody, materiały, produkty, itp. Nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, produktów, itp. Opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego.Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dopisuje wyrazy „lub równoważny”.

II.5) Główny kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44611410-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-01-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami ciekłymi (wymagana na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.). Zamawiający potwierdza spełnienie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą oświadczenia własnego, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 6.1.1. niniejszej SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.Zamawiający potwierdza spełnienie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą oświadczenia własnego, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 6.1.1. niniejszej SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:a) co najmniej jednym pojazdem przeznaczonym do przewożenia przedmiotu zamówienia (autocysterna), wyposażonym w urządzenia pomiarowe posiadające aktualne świadectwo legalizacji;oraz b) zbiornikiem z atestowanym urządzeniem pomiarowym (dystrybutorem) o pojemności nie mniejszej niż 5 000 L, posiadającym na wyposażeniu min. trzycyfrowy licznik pojedynczego tankowania oraz licznik sumujący z możliwością kalibracji oraz spełniający warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. z 2001, nr 113, poz. 1211).Zamawiający potwierdza spełnienie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą oświadczenia własnego, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 6.1.1. niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi,c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 gr.) do upływu terminu składania ofert.2. Wadium można wnieść w:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy – Gmina Masłowice BSZP O/Wielgomłyny F/Masłowice 67 8973 0003 0030 0030 1918 0004 z adnotacją „wadium – sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2020 r.” lub co najmniej numer postępowania: „wadium – UG.271.22.2019”. Kopie dowodu wpłaty należy załączyć do oferty.5. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie (do dnia i godziny) upływu składania ofert.6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie innej niż pieniężna, dokumenty te powinny zostać przedłożone w oryginale. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzieleni wadium od reszty dokumentów). Z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:a) że gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:b) nazwa dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,c) kwotę gwarancji,d) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.7. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy – nie uwzględniając zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 b ustawy – Prawo zamówień publicznych.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.10.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7.9., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 15.Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.16.Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.17.W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnego, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.18.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatnosci faktury40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.3. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:1) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, rozumiana jako wydarzenie nieprzewidywalne o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, pozostające poza racjonalną kontrolą stron następstwom którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiające którejkolwiek ze stron realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy;2) wystąpieniem konieczności wprowadzenia zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z realizacja umowy.4) Pozostałe zmiany określone w umowie.4. Wszystkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony. Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia na nie zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH