Staubli-Łódź Sp. z o.o.
PoliwęglanPoliwęglan

Przetarg

Sukcesywna dostawa wody źródlanej oraz mineralnej dla Urzędu Dozoru Technicznego w 2020 roku

07-01-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34,02-353 Warszawa
tel. 225 722 100
fax. 225 722 388
e-mail: przetargi@udt.gov.pl
http:// www.udt.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 495388-N-2020 z dnia 2020-01-07 r.

Urząd Dozoru Technicznego: Sukcesywna dostawa wody źródlanej oraz mineralnej dla Urzędu Dozoru Technicznego w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Dozoru Technicznego, krajowy numer identyfikacyjny 17196300000000, ul. ul. Szczęśliwicka  34 , 02-353  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 722 100, e-mail przetargi@udt.gov.pl, faks 225 722 388.
Adres strony internetowej (URL): www.udt.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.udt.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.udt.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
na piśmie
Adres:
Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa Kancelaria UDT - pokój nr 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa wody źródlanej oraz mineralnej dla Urzędu Dozoru Technicznego w 2020 roku
Numer referencyjny: ZP-DA-121/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia w Części nr 1 (dotyczącej jednostek UDT zlokalizowanych w regionie północno-wschodnim Polski) zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) i załącznikiem nr 9 do SIWZ (orientacyjne zapotrzebowanie jednostek UDT na wodę w 2020 r. dla części nr 1) jest: 1) dostawa i instalacja urządzeń do dystrybucji wody gorącej i zimnej – dużych lub małych dystrybutorów, pompek ręcznych oraz stojaków do urządzeń lub stojaków do butli - w zależności od wyboru dokonanego przez Zamawiającego; 2) sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach plastikowych, o pojemności 18,9 litrów (+/- 0,1l) do urządzeń do dystrybucji wody i odbiór pustych butli; 3) dostawa kubków biodegradowalnych. 2. Przedmiotem zamówienia w Części nr 2 dotyczącej jednostek UDT zlokalizowanych w regionie południowo-zachodnim Polski zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) i załącznikiem nr 9 do SIWZ (orientacyjne zapotrzebowanie jednostek UDT na wodę w 2020 r. dla części nr 2) jest: 1) dostawa i instalacja urządzeń do dystrybucji wody gorącej i zimnej – dużych lub małych dystrybutorów, pompek ręcznych oraz stojaków do urządzeń lub stojaków do butli - w zależności od wyboru dokonanego przez Zamawiającego; 3) sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach plastikowych, o pojemności 18,9 litrów (+/- 0,1l) do urządzeń do dystrybucji wody i odbiór pustych butli; 4) dostawa kubków biodegradowalnych. 3. 3. Przedmiotem zamówienia w Części nr 3, jest sukcesywna dostawa wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach plastikowych o pojemności 0,5 litra i 1,5 litra oraz w butelkach szklanych o pojemności 0,7 litra zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) i załącznikiem nr 9 do SIWZ (orientacyjne zapotrzebowanie jednostek UDT na wodę w 2020 r. dla części nr 3):1)naturalnej wody mineralnej wysokonasyconej dwutlenkiem węgla (gazowanej), nisko – lub średniozmineralizowanej o zawartości składników mineralnych od 300 do 900 mg/l o zawartości nieprzekraczającej odpowiednio: sodu 40 mg/l oraz magnezu 50 mg/l, w opakowaniach bezzwrotnych – butelkach plastikowych typu PET o pojemnościach 0,5 litra oraz 1,5 litra,2)naturalnej wody mineralnej nienasyconej dwutlenkiem węgla (niegazowanej), nisko- lub średniozmineralizowanej o zawartości składników mineralnych od 300 do 900 mg/l o zawartości nieprzekraczającej odpowiednio: sodu 40 mg/l oraz magnezu 50 mg/l, w opakowaniach bezzwrotnych – butelkach plastikowych typu PET o pojemnościach 0,5 litra oraz 1,5 litra. 3)naturalnej wody mineralnej wysokonasyconej dwutlenkiem węgla (gazowanej), nisko – lub średniozmineralizowanej o zawartości składników mineralnych od 300 do 900 mg/l o zawartości nieprzekraczającej odpowiednio: sodu 40 mg/l oraz magnezu 50 mg/l, w opakowaniach bezzwrotnych – butelkach szklanych o pojemności 0,7 litra,4)naturalnej wody mineralnej nienasyconej dwutlenkiem węgla (niegazowanej), nisko- lub średniozmineralizowanej o zawartości składników mineralnych od 300 do 900 mg/l o zawartości nieprzekraczającej odpowiednio: sodu 40 mg/l oraz magnezu 50 mg/l, w opakowaniach bezzwrotnych – butelkach szklanych o pojemności 0,7 litra

II.5) Główny kod CPV: 15981000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39222120-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania – od dnia zawarcia umowy do dnia wykorzystania kwoty wynikającej z oferty, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym zdolności zawodowej:Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w odniesieniu do poszczególnych Części: 1)w zakresie Części nr 1 - dostawę naturalnej wody źródlanej do dystrybutorów o wynagrodzeniu brutto nie mniejszym niż 20 000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza wykazanie dostawy w ramach której, poza zakresem obejmującym dostawę naturalnej wody źródlanej była wykonywana dostawa urządzeń do dystrybucji wody i/lub dostawa kubków do dystrybutora. Dostawa musi być zrealizowana na podstawie jednej umowy. Powyższy warunek może być spełniony łącznie przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z tym że przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać się, co najmniej jedną dostawą o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,00 zł. Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw dla różnych odbiorców w celu wykazania wymaganej wartości zrealizowanych dostaw. 2)w zakresie Części nr 2 - dostawę naturalnej wody źródlanej do dystrybutorów o wynagrodzeniu brutto nie mniejszym niż 10 000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza wykazanie dostawy w ramach której, poza zakresem obejmującym dostawę naturalnej wody źródlanej była wykonywana dostawa urządzeń do dystrybucji wody i/lub dostawa kubków do dystrybutora. Dostawa musi być zrealizowana na podstawie jednej umowy. Powyższy warunek może być spełniony łącznie przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z tym że przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać się, co najmniej jedną dostawą o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł. Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw dla różnych odbiorców w celu wykazania wymaganej wartości zrealizowanych dostaw. 3)w zakresie Części nr 3 - minimum jedną dostawę naturalnej wody mineralnej lub napojów w butelkach dla jednego podmiotu, o wynagrodzeniu brutto nie mniejszym niż 100 000,00 zł. Dostawa musi zostać zrealizowana na podstawie jednej umowy. Powyższy warunek może być spełniony łącznie przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z tym że przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać się, co najmniej jedną dostawą o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł. W przypadku, gdy Wykonawca nadal wykonuje dostawę (dostawy okresowe/ciągłe) wynagrodzenie z tytułu jej realizacji, na dzień składania ofert, musi wynosić co najmniej 20 000,00 zł brutto dla Części nr 1 , dla Części nr 2 co najmniej 10 000,00 zł brutto,100 000,00 zł brutto dla Części nr 3
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Wykonawca będzie zatrudniał, przez cały okres realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, (zgodnie z § 12 dla Części nr 1 i nr 2 oraz zgodnie z § 11 dla Części nr 3 Umowy Załącznik nr 8 - Wzór Umowy).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj. a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w SIWZ - Zamawiający żąda: 1)wykazu dostaw wykonanych/wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane / są wykonywane, oraz dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane / są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku: 3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
b) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, żąda się złożenia: 1)kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem świadectwa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny zawierającego ocenę i kwalifikację rodzajową oferowanego przedmiotu zamówienia, ważnego w okresie realizacji umowy - w przypadku dostaw objętych Częścią nr 1, Częścią nr 2 , Częścią nr 3 oraz Częścią nr 4, 2)w przypadku dostawy w Części nr 1 i nr 2: - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem świadectwa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny dopuszczającego do stosowania w obrocie w celach spożywczych, ważnego w czasie obowiązywania umowy, dla urządzeń dystrybucji wody gorącej i zimnej, - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem świadectwa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczającego do stosowania w obrocie w celach spożywczych, ważnego w czasie obowiązywania umowy, dla butli plastikowych do wody; - kopii/skanów etykiety handlowej oznakowań butli, zawierającej w szczególności informacje dotyczące nazwy i rodzaju wody, nazwy i adresu producenta, składu fizykochemicznego (ogólnej sumy składników mineralnych wody, od 250 mg/l do 500mg/l) lub inny równoważny dokument; - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem świadectwa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczającego do stosowania w obrocie w celach spożywczych, ważnego w czasie obowiązywania umowy, dla kubków biodegradowalnych oraz dokument potwierdzający, że producent kubków posiada certyfikat środowiskowy zgodnie z normą PN-EN13432 lub jej odpowiednikiem, wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do kontroli jakości. 3) W przypadku dostaw w Części nr 3: - kopie/skany etykiet handlowych oznakowań butelek o pojemnościach 0,5 litra oraz 1,5 litra dla: a) naturalnej wody mineralnej wysokonasyconej dwutlenkiem węgla (gazowanej), nisko – lub średniozmineralizowanej; b) naturalnej wody mineralnej nienasyconej dwutlenkiem węgla (niegazowanej), nisko - lub średniozmineralizowanej zawierającej w szczególności informacje dotyczące nazwy i rodzaju wody, nazwy i adresu producenta, informacje o zawartości składników mineralnych wody (od 300 do 900 mg/l) w tym nieprzekraczającej zawartości odpowiednio: sodu 40 mg/l oraz magnezu 50 mg/l.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą: 3.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 3.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. 3.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotów należy załączyć do oferty na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Inne dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą: 4.1. Wykonawca składa odpowiednio dla Części wypełnioną i podpisaną ofertę z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ; 4.2. Formularz cenowy (wypełniony i podpisany) – zakaz zmian załącznika oraz dopisywania innych pozycji – wzór Załącznika nr 2A (dla Części nr 1), nr 2B do SIWZ (dla Części nr 2), 2C do SIWZ (dla Części nr 3) odpowiednio dla Części, do której składana jest oferta; 4.3. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie innego podmiotu – załącznik nr 6 do SIWZ (odpowiednio dla części).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 2.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w najkorzystniejszej ofercie. 3.Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 (odpowiednio dla części) do SIWZ. 4.Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach: a) przy wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, b)w przypadkach opisanych we wzorze umowy; Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy. Wykonawca może dokonać przeniesienia wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Jakiekolwiek cesje dokonywane bez takiej zgody nie będą ważne i stanowić będą istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym załączniku z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa - nie ujawniać osobom trzecim, oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-17, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część nr 1 (dotycząca jednostek UDT zlokalizowanych w regionie północno-wschodnim Polski)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia w Części nr 1 (dotyczącej jednostek UDT zlokalizowanych w regionie północno-wschodnim Polski) zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) i załącznikiem nr 9 do SIWZ (orientacyjne zapotrzebowanie jednostek UDT na wodę w 2020 r. dla części nr 1) jest: 1)dostawa i instalacja urządzeń do dystrybucji wody gorącej i zimnej – dużych lub małych dystrybutorów, pompek ręcznych oraz stojaków do urządzeń lub stojaków do butli - w zależności od wyboru dokonanego przez Zamawiającego; 2)sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach plastikowych, o pojemności 18,9 litrów (+/- 0,1l) do urządzeń do dystrybucji wody i odbiór pustych butli; 3)dostawa kubków biodegradowalnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15981000-8, 39222120-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania – od dnia zawarcia umowy do dnia wykorzystania kwoty wynikającej z oferty, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r.


Część nr: 2Nazwa: Część nr 2 (dotyczącej jednostek UDT zlokalizowanych w regionie południowo-zachodnim Polski)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w Części nr 2 dotyczącej jednostek UDT zlokalizowanych w regionie południowo-zachodnim Polski zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) i załącznikiem nr 9 do SIWZ (orientacyjne zapotrzebowanie jednostek UDT na wodę w 2020 r. dla części nr 2) jest: 1) dostawa i instalacja urządzeń do dystrybucji wody gorącej i zimnej – dużych lub małych dystrybutorów, pompek ręcznych oraz stojaków do urządzeń lub stojaków do butli - w zależności od wyboru dokonanego przez Zamawiającego; 3) sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach plastikowych, o pojemności 18,9 litrów (+/- 0,1l) do urządzeń do dystrybucji wody i odbiór pustych butli; 4) dostawa kubków biodegradowalnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15981000-8, 39222120-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania – od dnia zawarcia umowy do dnia wykorzystania kwoty wynikającej z oferty, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r.


Część nr: 3Nazwa: Część nr 3 (dotyczy dostawy wody w butelkach plastikowych i szklanych)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3. Przedmiotem zamówienia w Części nr 3, jest sukcesywna dostawa wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach plastikowych o pojemności 0,5 litra i 1,5 litra oraz w butelkach szklanych o pojemności 0,7 litra zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) i załącznikiem nr 9 do SIWZ (orientacyjne zapotrzebowanie jednostek UDT na wodę w 2020 r. dla części nr 3):1)naturalnej wody mineralnej wysokonasyconej dwutlenkiem węgla (gazowanej), nisko – lub średniozmineralizowanej o zawartości składników mineralnych od 300 do 900 mg/l o zawartości nieprzekraczającej odpowiednio: sodu 40 mg/l oraz magnezu 50 mg/l, w opakowaniach bezzwrotnych – butelkach plastikowych typu PET o pojemnościach 0,5 litra oraz 1,5 litra,2)naturalnej wody mineralnej nienasyconej dwutlenkiem węgla (niegazowanej), nisko- lub średniozmineralizowanej o zawartości składników mineralnych od 300 do 900 mg/l o zawartości nieprzekraczającej odpowiednio: sodu 40 mg/l oraz magnezu 50 mg/l, w opakowaniach bezzwrotnych – butelkach plastikowych typu PET o pojemnościach 0,5 litra oraz 1,5 litra. 3)naturalnej wody mineralnej wysokonasyconej dwutlenkiem węgla (gazowanej), nisko – lub średniozmineralizowanej o zawartości składników mineralnych od 300 do 900 mg/l o zawartości nieprzekraczającej odpowiednio: sodu 40 mg/l oraz magnezu 50 mg/l, w opakowaniach bezzwrotnych – butelkach szklanych o pojemności 0,7 litra,4)naturalnej wody mineralnej nienasyconej dwutlenkiem węgla (niegazowanej), nisko- lub średniozmineralizowanej o zawartości składników mineralnych od 300 do 900 mg/l o zawartości nieprzekraczającej odpowiednio: sodu 40 mg/l oraz magnezu 50 mg/l, w opakowaniach bezzwrotnych – butelkach szklanych o pojemności 0,7 litra
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15981000-8, 39222120-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania – od dnia zawarcia umowy do dnia wykorzystania kwoty wynikającej z oferty, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r.