Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Wyposażenie PSZOK w Zakładzie Usług Technicznych Sp. z o.o. w Gminie zagórz

08-01-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zakład Usług Technicznych Sp. z o. o.
ul. Bieszczadzka 5,38-540 Zagórz
tel. 0-13 4561500
fax. 0-134651505
e-mail: zutzagorz@pro.onet.pl
http:// www.zut.zagorz.net

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 500939-N-2020 z dnia 2020-01-08 r.

Zakład Usług Technicznych Sp. z o. o.: Wyposażenie PSZOK w Zakładzie Usług Technicznych Sp. z o.o. w Gminie zagórz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr IV " Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" nr RPPK.04.02.00-18-0013/19
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Technicznych Sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 37026971200000, ul. ul. Bieszczadzka  5 , 38-540  Zagórz, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-13 4561500, e-mail zutzagorz@pro.onet.pl, faks 0-134651505.
Adres strony internetowej (URL): www.zut.zagorz.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
zmawiający o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt. b, c, d PZP
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zut.zagorz.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11 SIWZ
Adres:
Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. 38-540 Zagórz ul. Bieszczadzka 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie PSZOK w Zakładzie Usług Technicznych Sp. z o.o. w Gminie zagórz
Numer referencyjny: ZUT/PSZOK/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
trzy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zdanie 1: Dostawa n/w kontenerów i pojemników na odpady do Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. 38-540 Zagórz ul. Bieszczadzka 5:1. 3 szt skrzyniopalet na zużyte akumulatory/ filtry olejowe/opakowania po olejach o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B.2. 6 szt. pojemników plastikowych na odpady niebezpieczne (lekarstwa, baterie) o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B.3. 10 szt. pojemników plastikowych 1,1m3 na odpady segregowane (plastiki, papier) o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B..4. 3 szt. pojemników na zużyty olej 600 l o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. .5. 2 szt. kontenerów na gruz (typu KP-5) o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B.6. 1 szt. kontener na odpady budowlane (typu KP-10) o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. 7. 4 szt. kontenerów szczelnych na odpady typu bio (typu KP-16) o minimalnych parametrach : określonych w załączniku 1 B. 8. 2 szt pojemników na świetlówki o parametrach minimalnych określonych w załączniku 1 B.Zdanie 2: Dostawa n/w wyposażenia warsztatowego do Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. 38-540 Zagórz ul. Bieszczadzka 5:1. 4 szt. stołów warsztatowych o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B.2. 2 szt regałów paletowych o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. Zdanie 3: Dostawa n/w narzędzi warsztatowych do Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. 38-540 Zagórz ul. Bieszczadzka 5:1. 2 szt. szafek narzędziowych – wózek warsztatowy z narzędziami o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. 2. 2 szt. wiertarko – wkrętarki ręczne akumulatorowe o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B.3. 2 szt. szlifierki taśmowe akumulatorowe o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B.4. 2 szt. szlifierki kątowe akumulatorowe o minimalnych parametrach : określonych w załączniku 1 B. 5. 2 szt. multimetrów cyfrowych o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B.: UWAGA!!! Zamawiający żąda na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 3.1 SIWZ oraz w załączniku nr 1B do SIWZ – Wymagania techniczne wyposażenia , aby do oferty Wykonawca przedłożył karty charakterystyki producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 34928480-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
43800000-1
44510000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla zadania 1. Jedno zadanie obejmujące co najmniej dostawę 1 szt kontenera na gruz typu KP-5 oraz 1 kontenera szczelnego na odpady typu bio typ KP-16. W zakresie zamówienia Zamawiający uwzględni doświadczenie, jeżeli Wykonawca wykaże, że dostarczył pojemniki w ramach jednego lub kilku kontraktów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
załącznik nr do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Załącznik nr 4 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy: 2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ;3) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej,4) w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu lub której samodzielne działanie w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających z właściwego rejestru jest niewystarczające do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz z załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.5) kartę charakterystyki producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium: Zadanie 1 w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100 ). Zadanie 2 w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100 ). Zadanie 3 w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100 ). 9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240).9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.ul. Bieszczadzka 5, 38-540 ZagórzPEKAO S.A. I Oddział Sanok, Nr rachunku: Nr 81 1240 2340 1111 0010 4445 8574 z adnotacją: „Wadium na: ZUT/PSZOK/1/2019 - zadanie nr …”.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena0,60
Okres gwarancji0,40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
17.3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zdanie 1: Dostawa n/w kontenerów i pojemników na odpady do Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. 38-540 Zagórz ul. Bieszczadzka 5:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa n/w kontenerów i pojemników na odpady do Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. 38-540 Zagórz ul. Bieszczadzka 5:1. 3 szt skrzyniopalet na zużyte akumulatory/ filtry olejowe/opakowania po olejach o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B.2. 6 szt. pojemników plastikowych na odpady niebezpieczne (lekarstwa, baterie) o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B.3. 10 szt. pojemników plastikowych 1,1m3 na odpady segregowane (plastiki, papier) o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B..4. 3 szt. pojemników na zużyty olej 600 l o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. .5. 2 szt. kontenerów na gruz (typu KP-5) o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B.6. 1 szt. kontener na odpady budowlane (typu KP-10) o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. 7. 4 szt. kontenerów szczelnych na odpady typu bio (typu KP-16) o minimalnych parametrach : określonych w załączniku 1 B. 8. 2 szt pojemników na świetlówki o parametrach minimalnych określonych w załączniku 1 B.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,60
Okres gwarancji0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zdanie 2: Dostawa n/w wyposażenia warsztatowego do Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. 38-540 Zagórz ul. Bieszczadzka 5:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa n/w wyposażenia warsztatowego do Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. 38-540 Zagórz ul. Bieszczadzka 5:1. 4 szt. stołów warsztatowych o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B.2. 2 szt regałów paletowych o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43800000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,60
Okres gwarancji0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zdanie 3: Dostawa n/w narzędzi warsztatowych do Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. 38-540 Zagórz ul. Bieszczadzka 5:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa n/w narzędzi warsztatowych do Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. 38-540 Zagórz ul. Bieszczadzka 5:1. 2 szt. szafek narzędziowych – wózek warsztatowy z narzędziami o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. 2. 2 szt. wiertarko – wkrętarki ręczne akumulatorowe o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B.3. 2 szt. szlifierki taśmowe akumulatorowe o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B.4. 2 szt. szlifierki kątowe akumulatorowe o minimalnych parametrach : określonych w załączniku 1 B. 5. 2 szt. multimetrów cyfrowych o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B.:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,60
Okres gwarancji0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE: