Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Dostawa pojemników do gromadzenia odpadów.

29-07-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.
Świętego Wojciecha 34,43-600 Jaworzno
tel. 323 186 014,
fax. 323 186 048
e-mail: zampub@wodociagi.jaworzno.pl,
http:// https://www.wodociagi.jaworzno.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 567542-N-2020 z dnia 2020-07-29 r.

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.: Dostawa pojemników do gromadzenia odpadów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 27012768800000, ul. Świętego Wojciecha  34 , 43-600  Jaworzno, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 186 014, , e-mail zampub@wodociagi.jaworzno.pl, , faks 323 186 048.
Adres strony internetowej (URL): https://www.wodociagi.jaworzno.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://www.wodociagi.jaworzno.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojemników do gromadzenia odpadów.
Numer referencyjny: ZZP/ZU/L/32/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady zgodnie z poniższym zestawieniem:1. Pojemniki dwukołowe na odpady typu „resztkowe” o pojemności 120 litrów.1.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)1.2. dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej1.3. pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia1.4. pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch bolców1.5. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 15011.6. tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników1.7. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych1.8. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat1.9. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest1.10. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny1.11. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE1.12. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku1.13. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku1.14. kolor czarny lub odcienie czarnego1.15. korpus i pokrywa w tym samym kolorze2. Pojemniki dwukołowe na odpady typu „resztkowe” o pojemności 240 litrów.2.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)2.2. dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej2.3. pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia2.4. pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch bolców2.5. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 15012.6. tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników2.7. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych2.8. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat2.9. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest2.10. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny2.11. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE2.12. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku2.13. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku2.14. kolor czarny lub odcienie czarnego2.15. korpus i pokrywa w tym samym kolorze3. Pojemniki czterokołowe na odpady typu „resztkowe”, o pojemności 1100 litrów.3.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)3.2. wyposażone w cztery koła jezdne z ogumieniem w tym dwa przednie z hamulcem3.3. pokrywa pojemnika płaska3.4. wyposażone we wzmocnienie listwy grzebieniowej3.5. powierzchnia ścian gładka, bez przetłoczeń na korpusie3.6. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 15013.7. wyposażony w uchwyty do przetaczanie pojemników3.8. wyposażony w 2 uchwyty do podnoszenia pokrywy3.9. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych3.10. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat3.11. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest3.12. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny3.13. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE3.14. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku3.15. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku3.16. kolor czarny lub odcienie czarnego3.17. korpus i pokrywa w tym samym kolorze4. Pojemniki dwukołowe na odpady typu „ metale i tworzywa sztuczne” o pojemności 240 litrów.4.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)4.2. dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej4.3. pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia4.4. pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch bolców4.5. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 15014.6. tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników4.7. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych4.8. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat4.9. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest4.10. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny4.11. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE4.12. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku4.13. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku4.14. kolor żółty4.15. korpus i pokrywa w tym kolorze5. Pojemniki czterokołowe na odpady typu „metale i tworzywa sztuczne” o pojemności 1100 litrów.5.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)5.2. wyposażone w cztery koła jezdne z ogumieniem w tym dwa przednie z hamulcem5.3. pokrywa pojemnika płaska 5.4. wyposażone we wzmocnienie listwy grzebieniowej5.5. powierzchnia ścian gładka, bez przetłoczeń na korpusie5.6. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 15015.7. wyposażony w uchwyty do przetaczanie pojemników5.8. wyposażony w 2 uchwyty do podnoszenia pokrywy5.9. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych5.10. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat5.11. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest5.12. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny5.13. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE5.14. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku5.15. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku5.16. kolor żółty5.17. korpus i pokrywa w tym kolorze6. Pojemniki dwukołowe na odpady typu „szkło” o pojemności 240 litrów.6.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)6.2. dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej6.3. pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia6.4. pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch bolców6.5. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 15016.6. tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników6.7. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych6.8. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat6.9. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest6.10. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny6.11. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE6.12. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku6.13. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku6.14. kolor zielony6.15. korpus i pokrywa w tym samym kolorze7. Pojemniki czterokołowe na odpady typu „szkło” o pojemności 1100 litrów.7.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)7.2. wyposażone w cztery koła jezdne z ogumieniem w tym dwa przednie z hamulcem7.3. pokrywa pojemnika płaska7.4. wyposażone we wzmocnienie listwy grzebieniowej7.5. powierzchnia ścian gładka, bez przetłoczeń na korpusie7.6. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 15017.7. wyposażony w uchwyty do przetaczanie pojemników7.8. wyposażony w 2 uchwyty do podnoszenia pokrywy7.9. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych7.10. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat7.11. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest7.12. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny7.13. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE7.14. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku7.15. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku7.16. kolor zielony7.17. korpus i pokrywa w tym samym kolorze8. Pojemniki dwukołowe na odpady typu „papier” o pojemności 240 litrów.8.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)8.2. dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej8.3. pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia8.4. pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch bolców8.5. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 15018.6. tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników8.7. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych8.8. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat8.9. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest8.10. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny8.11. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE8.12. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku8.13. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku8.14. kolor niebieski8.15. korpus i pokrywa w tym samym kolorze9. Pojemniki czterokołowe na odpady typu „papier” o pojemności 1100 litrów.9.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)9.2. wyposażone w cztery koła jezdne z ogumieniem w tym dwa przednie z hamulcem9.3. pokrywa pojemnika płaska9.4. wyposażone we wzmocnienie listwy grzebieniowej9.5. powierzchnia ścian gładka, bez przetłoczeń na korpusie9.6. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 15019.7. wyposażony w uchwyty do przetaczanie pojemników9.8. wyposażony w 2 uchwyty do podnoszenia pokrywy9.9. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych9.10. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat9.11. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest9.12. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny9.13. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE9.14. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku9.15. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku9.16. kolor niebieski9.17. korpus i pokrywa w tym samym kolorze

II.5) Główny kod CPV: 34928480-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-25
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-09-25

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 25.09.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolności zawodowe rozumiane jako zrealizowane min. 2 dostawy pojemników tożsamych z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 zł, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ), wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN).Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. Nr 1804, poz. 978 i 1240).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH