Staubli-Łódź Sp. z o.o.
GRAFE POLSKA Sp. z o.o.GRAFE POLSKA Sp. z o.o.

Przetarg

Dostawa filtrów do usuwania leukocytów, pojemników pustych do transferu zlewanego koncentratu krwinek płytkowych oraz pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników wraz z dzierżawą 5 pras do automatycznej preparatki odwirowanej krwi z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.

20-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 21,76-200 Słupsk
tel. 059 8422021 do 23
fax. 598 427 449
e-mail: rckik@pro.onet.pl
http:// www.krwiodawstwo.slupsk.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 613524-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku: Dostawa filtrów do usuwania leukocytów, pojemników pustych do transferu zlewanego koncentratu krwinek płytkowych oraz pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników wraz z dzierżawą 5 pras do automatycznej preparatki odwirowanej krwi z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny 29178200000000, ul. ul. Szarych Szeregów  21 , 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 8422021 do 23, e-mail rckik@pro.onet.pl, faks 598 427 449.
Adres strony internetowej (URL): www.krwiodawstwo.slupsk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.krwiodawstwo.slupsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.krwiodawstwo.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.krwiodawstwo.slupsk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
listownie na adres Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsk
Adres:
ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa filtrów do usuwania leukocytów, pojemników pustych do transferu zlewanego koncentratu krwinek płytkowych oraz pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników wraz z dzierżawą 5 pras do automatycznej preparatki odwirowanej krwi z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
Numer referencyjny: 4/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4. Opis przedmiotu zamówienia1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów do usuwania leukocytów, pojemników pustych do transferu zlewanego koncentratu krwinek płytkowych oraz pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników wraz z dzierżawą 5 pras do automatycznej preparatki odwirowanej krwi z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu zgodnie z formularzem ofertowym załącznik nr 1 do IdW oraz formularzem asortymentowo- cenowym załącznik nr 2 do IdW.2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ( zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Niniejsze postępowanie składa się z 4 części.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.7. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszympostępowaniu.9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zamówienia w walutach obcych.11. Wspólny słownik zamówień CPV:33141613 -0 pojemniki na krew33141630-5 filtry do osocza krwi

II.5) Główny kod CPV: 33141613-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33141630-5
33141300-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2) potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego:a) karty katalogowe/foldery ze zdjęciem (rysunkiem) zaoferowanego przedmiotu zamówienia wraz z nazwą producenta dokładnym opisem potwierdzającym parametry techniczne i instrukcją użytkowania w języku polskim;• dowód zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, albo dowód wpisu do bazy danych o wytwórcach i wyrobach medycznych, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (nie dotyczy wyrobów medycznych pierwszy raz wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)/W przypadku gdy dotyczy• Certyfikat CE/ w przypadku gdy dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:• administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk, tel. 59 8422021;• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@krwiodawstwo.slupsk.pl; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, a w przypadku udzielenia zamówienia - w celu wykonania umowy oraz praw i obowiązków związanych z umową, a także w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności wobec organów uprawnionych do kontroli działalności ADO, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy w celu wykonywania ww. czynności oraz podmioty których udział jest konieczny do prawidłowego prowadzenia działalności, takie jak operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, administratorzy systemów elektronicznych, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),dalej „ustawa Pzp”, oraz osobom prowadzącym kontrole i postępowania w związku z wykonywaniem przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa.• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres konieczny z uwagi na wykonywanie ww. obowiązków i uprawnień.• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Tak

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia zmian Umowy we wszystkich okolicznościach i na zasadach określonych w art. 144 ust. 1, pkt 1 - 6 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z późn. zmianami).2. Zamawiający określa następujące zmiany, które mogą być dokonane jedynie po ich określeniu w IdW i Umowie (w okolicznościach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp):1/ zmiana umowy dokonana na podstawie i w granicach zaoferowanej przez Wykonawcę sprzedaży Odczynników i Materiałów o o lepszych parametrach niż w ofercie złożonej w postępowaniu, bez zmiany wynagrodzenia na wyższe,2/ zmiana umowy na skutek zaoferowanego przez Wykonawcę rabatu wynoszącego 10 lub więcej procent wartości wynagrodzenia netto,3/ zmiany określone w innych postanowieniach Umowy, w okolicznościach z nich wynikających,4/ zmiana okresu trwania Umowy, jeśli całość Odczynników i Materiałów określonych w Formularzu Ofertowym i Formularzu Asortymentowo-Cenowym nie została nabyta w umówionym okresie, albo została nabyta przed końcem tego okresu, z tym, że wydłużenie okresu trwania Umowy nie może przekraczać 12 miesięcy.3. Zmiana Umowy następuje na podstawie pisemnego aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: I. Filtry do usuwania leukocytów z KKP z pojemnikiem odbiorczym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Liczba sztuk – 1500/rok.2. Zestawy jednorazowe, jałowe, apirogenne, będące zamkniętym układem połączonych drenami elementów:- filtr leukocytarny do filtrowania KKP- pusty pojemnik odbiorczy – oddychający, o pojemności 1000 ml, służący do minimum 5 dniowego przechowywania KKP w temperaturze 20-24°C..3. Filtry nie mogą uwalniać do składnika krwi substancji fizycznych i chemicznych.4. Filtr wyposażony w skuteczny system odpowietrzania.5. Pojemnik odbiorczy wyposażony w długi, elastyczny dren, umożliwiający wykonanie jałowego zgrzewu.6. Każdy filtr pakowany indywidualnie.7. Krótki czas filtracji: do 15 minut.8. Wysoka skuteczność usuwania leukocytów - liczba leukocytów w składniku po filtracji poniżej 1 x 106.9. Strata krwinek płytkowych w składniku po filtracji nie może być większa niż 15%.10. Oznakowanie pojemnika odbiorczego kodem produktu, numerem serii, datą ważności i znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami o wyrobach medycznych.11. Filtry muszą posiadać instrukcję w języku polskim wyjaśniająca obsługę filtra i warunki przechowywania.12. Do każdej dostawy konieczne jest dostarczenie certyfikatu na dostarczaną serię filtrów.13. Termin ważności filtrów minimum 12 miesięcy od daty dostawy.W każdej dostawie filtry tylko jednej serii.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141630-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 97500,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Filtry do usuwania leukocytów z KKCz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. 3000 sztuk/rok.2. Filtry jednorazowego użytku, jałowe, apirogenne. 3. Każdy filtr pakowany indywidualnie.4. Wyposażony w pojemnik odbiorczy o pojemności 400-600 ml do przechowywania otrzymanego KKCz.5. Filtr nie może powodować hemolizy, ani uwalniać do krwi substancji fizycznych i chemicznych.6. Filtr wyposażony w skuteczny system odpowietrzania.7. Wysoka skuteczność usuwania leukocytów - liczba leukocytów w składniku po filtracji poniżej 1 x 106. Wysoki odzysk składnika krwi po filtracji około 90%.8. Krótki czas filtracji: do 15 minut.9. Filtry wykonane z przezroczystego tworzywa, umożliwiającego wizualną kontrolę procesu filtracji oraz ocenę wizualną składnika krwi.10. Dreny cienkościenne, przezroczyste, nieposklejane, umożliwiające przyłączenie w systemie zamkniętym.11. Etykiety wykonane zgodnie z wymaganiami ISBT, umożliwiające przyklejenie własnej etykiety, posiadające następujące informacje: nr REF, nr seryjny, nazwa producenta, data ważności.12. Etykiety macierzyste nie mogą ulegać uszkodzeniom, odklejeniu podczas preparatyki i przechowywania.13. Filtry posiadające oznakowanie CE oraz dokument dopuszczający do obrotu na terytorium RP.14. Okres ważności filtrów od daty dostawy minimum 12 miesięcy.15. W każdej dostawie filtry tylko jednej serii.16. Instrukcja w języku polskim, wyjaśniająca obsługę filtra i warunki przechowywania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141630-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 79500,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Pojemniki puste płytkowe do transferu zlewanego koncentratu krwinek płytkowych:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. 1500szt./rok.2. Pojemnik pusty, płytkowy, oddychający – umożliwiający wymianę gazową pomiędzy jego wnętrzem a środowiskiem.3. Służący do transferu 1-5 zlewanego koncentratu krwinek płytkowych.4. Każdy pojemnik zapakowany w indywidualnym pojemniku zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości pojemnika.5. Dreny pojemnika elastyczne, łatwe do zrolowania, umożliwiające zgrzewania na różnych typach zgrzewarek.6. Średnica drenów o wymiarach zapewniających kompatybilność drenów różnych pojemników, aby umożliwić ich połączenie w układzie otwartym i zamkniętym.7. Tworzywo, z którego wykonany jest pojemnik przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę pojemnika i składnika znajdującego się w pojemniku.8. Pojemnik wyposażony w etykietę, która nie może ulec odklejeniu i uszkodzeniu w procesie preparatyki, umożliwiająca przyklejenie etykiety głównej składnika krwi.9. Etykieta macierzysta musi posiadać oznakowanie CE oraz w języku polskim: nazwę firmy i nazwę pojemnika, pojemność, numer serii.10. Centralnie na dolnej krawędzi pojemnika podłużne nacięcie materiału pojemnika, umożlwiające zawieszenie pojemnika.11. Instrukcja do pojemników w języku polskim.12. Termin ważności pojemników minimum 12 miesięcy od daty dostawy.13. W każdej dostawie pojemniki tylko jednej serii.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141613-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14500,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników wraz z dzierżawą 5 pras do automatycznej preparatyki odwirowanej krwi z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników wraz z dzierżawą 5 pras do automatycznej preparatyki odwirowanej krwi z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141613-0, 33141300-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 355750,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: