Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Przetarg

Dostawy gazu płynnego PROPAN – TECHNICZNY przeznaczonego do zasilania urządzeń kotłowni oraz kuchni wraz z dzierżawą zbiorników dla Zakładu Karnego w Łupkowie i Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu.

25-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zakład Karny w Łupkowie
Łupków 45,38-543 Komańcza
tel. 013 467-70-49
fax. 0-13 4677011
e-mail: dkw_lupkow@sw.gov.pl
http:// www.sw.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 615017-N-2020 z dnia 2020-11-25 r.

Zakład Karny w Łupkowie: Dostawy gazu płynnego PROPAN – TECHNICZNY przeznaczonego do zasilania urządzeń kotłowni oraz kuchni wraz z dzierżawą zbiorników dla Zakładu Karnego w Łupkowie i Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Łupkowie, krajowy numer identyfikacyjny 32110600000000, ul. Łupków  45 , 38-543  Komańcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 467-70-49, e-mail dkw_lupkow@sw.gov.pl, faks 0-13 4677011.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład Karny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemna ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego
Adres:
Zakład Karny w Łupkowie, 38 - 543 Komańcza, Łupków 45

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy gazu płynnego PROPAN – TECHNICZNY przeznaczonego do zasilania urządzeń kotłowni oraz kuchni wraz z dzierżawą zbiorników dla Zakładu Karnego w Łupkowie i Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu.
Numer referencyjny: 7/P/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są Dostawy gazu płynnego PROPAN – TECHNICZNY przeznaczonego do zasilania urządzeń kotłowni oraz kuchni wraz z dzierżawą zbiorników dla Zakładu Karnego w Łupkowie i Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu.Szczegóły dotyczące instalacji kuchni ZK Łupków: - dzierżawa zbiornika naziemnego o poj. 4850 l, - planowane zużycie gazu propan techniczny w okresie trwania umowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wynosi 3 537 m3 (faza lotna). Zakres prac Dostawcy:a) dostawa zbiornika w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej oraz jego posadowienie na istniejącym fundamencie. Terminy dostaw zbiorników ściśle uzgodnione z przedstawicielami Zakładu Karnego w Łupkowie w związku z koniecznością usunięcia obecnie zainstalowanych zbiorników i zapewnienia ciągłości dostaw gazu do kuchni zakładowej,b) montaż gazomierza z telemetrią i systemu monitorowania poziomu gazu w zbiorniku,c) podłączenie instalacji zbiornikowej do istniejącej instalacji zewnętrznej, wykonanie próby szczelności, odbiór instalacji przez Urząd Dozoru Technicznego oraz pokrywanie wszystkich kosztów związanych z Urzędem Dozoru Technicznego w okresie trwania umowy.Szczegóły dotyczące instalacji kotłowni ZK Łupków: - dzierżawa 3 szt. zbiorników podziemnych o poj. 6400 l każdy, - planowane zużycie gazu propan techniczny w okresie trwania umowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wynosi 29 447 m3 (faza lotna). Zakres prac Dostawcy:a) dostawa zbiorników w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej oraz jego posadowienie na istniejącym fundamencie. Terminy dostaw zbiorników ściśle uzgodnione z przedstawicielami Zakładu Karnego w Łupkowie w związku z koniecznością usunięcia obecnie zainstalowanych zbiorników i zapewnienia ciągłości dostaw gazu do kotłowni zakładowej,b) montaż gazomierza z telemetrią i systemu monitorowania poziomu gazu w zbiornikach,c) podłączenie instalacji zbiornikowej do istniejącej instalacji zewnętrznej, wykonanie próby szczelności, odbiór instalacji przez Urząd Dozoru Technicznego oraz pokrywanie wszystkich kosztów związanych z Urzędem Dozoru Technicznego w okresie trwania umowy.d) wykonanie prac ziemnych związanych z zakopaniem zbiorników, koniecznych do wykonania odbiorów instalacji i rozpoczęcia jej użytkowania.Szczegóły dotyczące instalacji kuchni OZ Moszczaniec: - dzierżawa zbiornika naziemnego o poj. 4850 l, - planowane zużycie gazu propan techniczny w okresie trwania umowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wynosi 3 689 m3 (faza lotna). Zakres prac Dostawcy:a) dostawa zbiornika w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej oraz jego posadowienie na istniejącym fundamencie. Terminy dostaw zbiorników ściśle uzgodnione z przedstawicielami Zakładu Karnego w Łupkowie w związku z koniecznością usunięcia obecnie zainstalowanych zbiorników i zapewnienia ciągłości dostaw gazu do kuchni zakładowej,b) montaż gazomierza z telemetrią i systemu monitorowania poziomu gazu w zbiorniku,c) podłączenie instalacji zbiornikowej do istniejącej instalacji zewnętrznej, wykonanie próby szczelności, odbiór instalacji przez Urząd Dozoru Technicznego oraz pokrywanie wszystkich kosztów związanych z Urzędem Dozoru Technicznego w okresie trwania umowy.Szczegóły dotyczące instalacji kotłowni OZ Moszczaniec: - dzierżawa 3 szt. zbiorników podziemnych o poj. 6400 l każdy, - planowane zużycie gazu propan techniczny w okresie trwania umowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wynosi 37 166 m3 (faza lotna). Zakres prac Dostawcy:a) dostawa zbiorników w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej oraz jego posadowienie na istniejącym fundamencie. Terminy dostaw zbiorników ściśle uzgodnione z przedstawicielami Zakładu Karnego w Łupkowie w związku z koniecznością usunięcia obecnie zainstalowanych zbiorników i zapewnienia ciągłości dostaw gazu do kotłowni zakładowej,b) montaż gazomierza z telemetrią i systemu monitorowania poziomu gazu w zbiornikach,c) podłączenie instalacji zbiornikowej do istniejącej instalacji zewnętrznej, wykonanie próby szczelności, odbiór instalacji przez Urząd Dozoru Technicznego oraz pokrywanie wszystkich kosztów związanych z Urzędem Dozoru Technicznego w okresie trwania umowy.d) wykonanie prac ziemnych związanych z zakopaniem zbiorników, koniecznych do wykonania odbiorów instalacji i rozpoczęcia jej użytkowania.Szczegóły dotyczące ceny gazu i dzierżawy zbiorników oraz przyjętego systemu rozliczeń.- cena gazu propan techniczny za 1 m3 (faza lotna) – stała w okresie trwania umowy - cena dzierżawy zbiorników (instalacji zbiornikowych) – stała w okresie trwania umowy- rozliczenia za zużyty gaz oraz dzierżawę zbiorników w systemie miesięcznym za pomocą telemetrii.- Zamawiający, w okresie trwania umowy ponosi jedynie koszty związane z ilością zużytego gazu oraz opłatą za dzierżawę zbiorników. Zużycie gazu w Zakładzie Karnym w Łupkowie i Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu w okresie trwania umów szacuje się łącznie na ok. 73 839 m3 (fazy lotnej). Na Zamawiającego nie zostaje nałożony limit gazu w zakresie minimalnej i maksymalnej ilości do zakupienia. Sposób rozliczeń za przedmiot umowy w systemie miesięcznym na podstawie wystawionej faktury. - Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem instalacji zbiornikowej do odbioru gazu przez Zamawiającego, w szczególności koszty związane z posadowieniem zbiorników na istniejącym fundamencie, podłączeniem ich do instalacji zewnętrznej i eksploatacją w okresie trwania umowy, odłączeniem ich od instalacji zewnętrznej i demontażem zbiorników po zakończeniu umowy oraz sukcesywnymi dostawami gazu do zbiorników.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią umowy załączone do niniejszego postępowania.

II.5) Główny kod CPV: 09122100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44612000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-01-01 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o Ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.2. Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena zamówienia60,00
Termin płatności40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz warunki zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Wszystkie wymagane dokumenty i załączniki, wymagają podpisu Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć do oferty właściwe umocowanie prawne, np. stosowne pełnomocnictwo. Kopia pełnomocnictwa powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podejmowania czynności w imieniu Wykonawcy.W przypadku złożenia kserokopii dokumentów poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH