Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Przetarg

Remont nawierzchni jezdni ul. Traugutta w Zgorzelcu

24-06-2021, 09:57

Dane kontaktowe

Gmina Miejska Zgorzelec
Domańskiego 7,59-900 Zgorzelec
e-mail: urzad@zgorzelec.eu
http:// http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont nawierzchni jezdni ul. Traugutta w Zgorzelcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Zgorzelec

1.3.) Oddział zamawiającego: GM Zgorzelec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Domańskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Zgorzelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zgorzelec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont nawierzchni jezdni ul. Traugutta w Zgorzelcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72ddea2b-d4bf-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00092592

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004965/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont nawierzchni jezdni ul. Traugutta

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 3 SWZ, odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, z uwzględnieniem zapisów Rozdziału XIV SWZ.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: j.stankiewicz@zgorzelec.eu
3. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się
z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Oferta powinna być:
1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
7. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów (rozszerzeń):
a) .zip
b) .7Z
10. Wśród formatów (rozszerzeń) powszechnych a niewystępujących
w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Zgorzelec.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@zgorzelec.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.1.14.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 5902621,70 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 474241,21 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych związanych z remontem nawierzchni jezdni oraz chodnika przy ul. Traugutta w Zgorzelcu, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Langiewicza, wraz z wlotami w ul. Chopina i ul. Langiewicza. Realizacji robót budowlanych odbywać się będzie w granicach działek o numerach ewidencyjnych 128, 129 (Obr. VI, AM-1) oraz 79 (Obr. V, AM-2). Teren, na którym wykonywane będą roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oznaczony jest jako KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej oraz częściowo jako KPJ – teren komunikacji pieszo-jezdnej.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Rozbiórkę istniejącej nawierzchni i podbudowy jezdni oraz chodnika,
2) Demontaż słupków zabezpieczających z łańcuchami oraz ławki,
3) Wymianę studzienek ulicznych ściekowych oraz uszkodzonych przykanalików do studzienek ulicznych ściekowych,
4) Wymianę pierścieni i włazów do studni rewizyjnych,
5) Wymianę korpusów i rusztów żeliwnych studzienek ulicznych ściekowych,
6) Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej granitowej,
7) Zabudowę nowych krawężników drogowych najazdowych oraz obrzeży betonowych, na ławie betonowej z oporem,
8) Regulację wysokościową istniejących krawężników kamiennych,
9) Wymianę uszkodzonych krawężników kamiennych,
10) Przełożenie nawierzchni chodnika z istniejącej kostki brukowej betonowej,
11) Wykonanie podbudowy chodnika i drogi z tłucznia kamiennego,
12) Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej oraz z płyt betonowych ażurowych,
13) Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa profilująco-wyrównawcza oraz warstwa ścieralna,
14) Regulacje wysokościowe studzienek ulicznych ściekowych, studni rewizyjnych, zasuw wodociągowych i gazowych,
15) Wykonanie oznakowania drogowego poziomego grubowarstwowego,
16) Odtworzenie terenów zielonych wraz z nasadzeniem nowych drzew,
17) Wymianę słupków i tarcz znaków drogowych,
18) Montaż obiektów małej architektury – ławki i kosze na śmieci.


3. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ. W skład dokumentacji wchodzi:
1) Opis techniczny,
2) Plan sytuacyjny,
3) Informacja BIOZ,
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) Zaświadczenie przyjęcia zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę wydane przez Starostę Zgorzeleckiego – pismo AB.6743.1.352.2019.2 z dnia 11 grudnia 2019 r.,
6) Przedmiar robót – poglądowo.

4. Gwarancja:
1) Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane przy realizacji zamówienia materiały wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy.
2) Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego robót z klauzulą „odbieram”.
3) Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy, konserwacje czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty.
4) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane przy realizacji zamówienia materiały stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji niż minimalny wymagany przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XX SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39113600-3 - Ławki

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C):
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oceni oferty według wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60
C – liczba punktów za kryterium „cena”,
Cn – cena najniższa z badanych ofert, spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena badanej oferty
60 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana
w tym kryterium
2) Okres gwarancji (G):
Podstawą przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie okres gwarancji w miesiącach podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Zgodnie z warunkami niniejszej SWZ minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane przy realizacji zamówienia materiały wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy.
Zamawiający oceni oferty wg wzoru:
G = (Gm/Gmax) x 40
G – liczba punktów za kryterium „okres gwarancji”
Gm- ilość miesięcy badanej ofert
Gmax – maksymalny okres gwarancji (60 m-cy)
40 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana
w tym kryterium

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił okres gwarancji w miesiącach, przy czym do oceny ofert w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie maksymalnie 60 miesięczny okres gwarancji. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający podaną wartość wpisze do postanowień umowy, natomiast do obliczeń przyjęta zostanie maksymalna ilość punktów, tj. 40
W przypadku wskazania minimalnego – 36 miesięcznego okresu gwarancji Zamawiający przyzna 0 punktów.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy - jako niezgodną z warunkami zamówienia, a także w przypadku nie wskazania okresu gwarancji.
3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona, wg poniższego wzoru:
P = C+G
P – całkowita liczba punktów
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający, zgodnie z art. 248 ust. 1 ustawy PZP, wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 7 niniejszego rozdziału SWZ, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie jedną robotę budowlaną polegającą na  remoncie lub przebudowie lub budowie nawierzchni bitumicznej/asfaltowej
o powierzchni robót minimum 800,00 m2; Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.

2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia 1 osobę do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności; Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4A do SWZ.

Wykonawca winien wykazać się osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których
w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo budowlane – osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Powyższe oznacza, że w razie złożenia oferty zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SWZ.
W przypadku osób, posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP, w tym obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz pozostałych przepisów ww. ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4A do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 7.113,00 (słownie: siedem tysięcy sto trzynaście złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert
i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461,
z dopiskiem: „Wadium do postępowania nr WZP.271.1.14.2021”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin (data oraz godzina) uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. W związku
z powyższym wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, zgodnie z zapisami ust. 8 niniejszego rozdziału
i zawierać w swej treści co najmniej poniżej wskazane wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska Zgorzelec
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium
w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.
8. Wadium w formie gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej) lub poręczeń nie musi zostać opatrzone podpisem gwaranta o ile jest sporządzone w oryginale (nie skan!) w postaci elektronicznej (jako plik, najczęściej format .pdf).
Zamawiający dopuści dokument gwarancji przygotowany w formie skanu tylko, jeżeli zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta.
Oznacza to, że wadium ma zostać przekazane Zamawiającemu dokładnie w takiej postaci, w jakiej Wykonawca pozyskał je od gwaranta lub poręczyciela – bez dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumencie elektronicznym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty, zgodnie z zapisami Rozdziału X ust. 1 pkt 6 lit. a SWZ.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy PZP, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 5 lit. b SWZ
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, o ile umowa taka nie została załączona do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w § 13 projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-06-24 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane