Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Przetarg

SVA/W/J/4620-50/2021: Wykonanie posadzki żywicznej epoksydowej zacieranej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania OLW34 – w budynku magazynowym nr 1 Składu Materiałowego w Kraśniku.

11-08-2021, 13:28

Dane kontaktowe

AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Paderewskiego 6,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
e-mail: biuro@amwsinevia.pl
http:// https://amwsinevia.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
SVA/W/J/4620-50/2021: Wykonanie posadzki żywicznej epoksydowej zacieranej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania OLW34 – w budynku magazynowym nr 1 Składu Materiałowego
w Kraśniku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142989877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@amwsinevia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amwsinevia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SVA/W/J/4620-50/2021: Wykonanie posadzki żywicznej epoksydowej zacieranej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania OLW34 – w budynku magazynowym nr 1 Składu Materiałowego
w Kraśniku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23416754-f9ce-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://amwsinevia.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.amwsinevia.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W związku z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej Zamawiający określa niezbędne informacje wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów a dnia 30.12.2020 r. sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lubkonkursie:1) specyfikacja połączenia - wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji:
pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x10,4, Linux; lub ich nowsze wersje;- Zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;- Włączona obsługa JavaScript;-
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki pdf.2) Format przesyłanych
danych: a) w zakresie wielkości i formatu plików:• pliki o wielkości do 50 MB w ogólnie dostępnych
formatach .b) w zakresie stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego:• dokumenty w
formacie
„pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES, • dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie
innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.c) w przypadku niekorzystania z kwalifikowanego
podpisu elektronicznego ,należy używać podpisu zaufanego lub osobistego.3) Szyfrowanie i
oznaczenie czasu przesyłanych danych, w tym składanych ofert:• plik załączony przez Wykonawcę na
elektronicznej Platformie Zakupowej i zapisany, jest w systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania
ofert.• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w
kolumnie „Dataprzesłania”.2.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności
składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia, o których mowa w Załączniku nr 3 do SWZ tj.
Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. W tym zakresie Zamawiający korzysta z elektronicznej Platformy Zakupowej pod
adresem amwsinevia.eb2b.com.pl.3.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
wyłącznie za pomocą elektronicznej Platformy Zakupowej, poprzez wykorzystanie do tego celu
zakładki
„Pytania/ Informacje”(nie dotyczy składania ofert). W przypadku niestosowania przez Wykonawcę
postanowień SWZ w tym zakresie (inny sposób lub narzędzia komunikacji) informacje przekazane
przez Wykonawcę w inny sposób mogą nie zostać uwzględnione przez Zamawiającego, co w
konsekwencji będzie równoznaczne z uznaniem, że nie zostały przekazane. 4.Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SVA/W/J/4620-50/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie posadzki żywicznej epoksydowej zacieranej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania OLW34 - w budynku magazynowym nr 1 Składu Materiałowego w Kraśniku.

Zamawiający informuje, że zaleca wizję lokalną przed złożeniem oferty na ww. zamówienie. Informacje
o terminie wizji lokalnej można uzyskać p. Maciej Bichajło tel. 693 141 870,

W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja (dokumentacja projektowa i przedmiary robót) stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ.
Na podstawie dołączonego do SWZ przedmiaru robót należy sporządzić kosztorys ofertowy w formie uproszczonej (ceny jednostkowe muszą zawierać narzuty) i złożyć go jako załącznik do oferty. Przedmiary robót są wiążące.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

19522100-2 - Żywice epoksydowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:1) odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie jeżeli
uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów
publicznych;2)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.3) Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt
1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Przepis pkt 2 w zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się
o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia.2.W
przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają obowiązek
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.3. W przypadku wyboru
oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców poświadczoną
”za zgodność z oryginałem”. Umowa taka zaleca się aby zawierała: oznaczenie stron umowy,
cel
i sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego
z Wykonawców, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
1) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe, strajki) lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady, niska temperatura itp.) uniemożliwiających wykonywanie robót w takim stopniu, że termin wykonania może być zagrożony – Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego zawieszenia wykonywania Umowy lub jej części lub zmianę terminu realizacji Umowy (w tym w szczególności zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego) o czas działania siły wyższej lub czas potrzebny do usunięcia jej działania lub usunięcia przeszkód,
2) wystąpienia istotnej zmiany w dokumentacji projektowej na skutek stwierdzenia błędów projektowych lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Polskich Norm lub innych dokumentów normalizacyjnych, w tym norm obronnych – Zamawiający dopuszcza możliwość:
a. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia ( w tym w szczególności zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego) o okres niezbędny dla zakończenia robót na podstawie zmienionej dokumentacji projektowej,
b. zmiany materiałów, urządzeń lub zmianę technologii w taki sposób, aby możliwe było zakończenie realizowanej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze sztuką budowlaną – po uzyskaniu zgody Inwestora i akceptacji projektanta dla rozwiązań zamiennych i zaakceptowaniu przez Zamawiający dokumentacji i kosztorysów, nie powodujących rozszerzenia przedmiotu zamówienia,
c. zmiany wynagrodzenia umownego polegającej na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia na skutek zmian w dokumentacji projektowej o 50% wartości pierwotnej Umowy,
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie podatku.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa www.amwsinevia.eb2b.com.pl w zakładce Załączniki przedmiotowego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin zakończenia robót objętych przedmiotem umowy ustala się na 8 tygodni od podpisania umowy. W związku z tym, że w ogłoszeniu nie ma możliwości podania terminu w tygodniach, Zamawiający na potrzeby ogłoszenia w pkt. 4.2.10) wpisał 56 dni. Zamawiający
informuje, że w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia pozostaje on generalnym wykonawcą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nazewnictwo użyte w SWZ oraz w załącznikach (Wykonawca, Zamawiający) jest stosowane jedynie w odniesieniu do przepisów ustawy.
2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane