Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Przetarg

Budowa sieci wodociągowej oraz zbiornika wody czystej w miejscowości Rajbrot

15-04-2022, 12:31

Dane kontaktowe

GMINA LIPNICA MUROWANA
44 ,32-724 Lipnica Murowana
tel. 146852100
fax. 146852102
e-mail: zp@lipnicamurowana.pl
http:// www.lipnicamurowana.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej oraz zbiornika wody czystej w miejscowości Rajbrot

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPNICA MUROWANA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 44

1.5.2.) Miejscowość: Lipnica Murowana

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-724

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146852100

1.5.8.) Numer faksu: 146852102

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@lipnicamurowana.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnicamurowana.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej oraz zbiornika wody czystej w miejscowości Rajbrot

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac41af04-bc94-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023347/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci wodociągowej oraz zbiornika wody czystej w miejscowosci Rajbrot

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/uglipnicamurowana,m,403423,2022.htm

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zp@lipnicamurowana.pl ( z wyłączeniem składania ofert).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z sytemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do : złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lipnica Murowana, 32-724 Lipnica Murowana 44;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lipnica Murowana, kontakt: odo@lipnicamurowana.pl; *
Pozostałe informacje zawarto SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarto SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IWEiGP-ZP. 271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rajbrot gm. Lipnica Murowana

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej która docelowo obsługiwać będzie miejscowość Rajbrot. Przewiduje się rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w dwóch lokalizacjach – część północna na odcinku od projektowanego zbiornika wody Dominiczna Góra (dz. nr 1343) do centrum miejscowości w rejon Szkoły podstawowej i budynku kościoła (dz. Nr 3232) , oraz część południowa – od końcówki istniejącej sieci znajdującej się na działce nr 3111 do działki nr 3658. Szacunkowa długość sieci wodociągowej wyniesie: Dla części północnej 1.30 km. Dla części południowej 0.95 km . Przyłącza do budynków nie są przedmiotem niniejszego opracowania i będą wykonywane w późniejszym okresie. Wykonawca zaprojektuje i wybuduje wodociągi wraz z niezbędnymi obiektami inżynieryjnymi takimi jak komory zaworów redukcyjnych, hydranty, komory spustowe, odpowietrzenia rurociągów, przekroczenia cieków wodnych, dróg gminnych. Obszar objęty projektem wskazano w części graficznej opracowania.
2) Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego zakresu robót sporządzenie dokumentacji w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub materiałów do zgłoszenia robót budowlanych, a także wykonanie robót budowlanych. • Wykonanie dodatkowych badań, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca zrealizuje dodatkowe badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu)
3) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 2021 Poz. 2454)
4) Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektów,
5) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
6) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robot i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów (na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek przygotowania materiałów do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót do PINB).
7) Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiającego pisemne oświadczenia poszczególnych właścicieli posesji, przez które przebiegają sieci wodociągowa
o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, zgody na wejścia w teren
8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: SWZ, Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikiem graficznym, projektowane postanowienia umowy stanowiące odpowiednio załączniki do SWZ.
9) Zakres prac obejmuje również inne czynności konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44611500-1 - Zbiorniki na wodę

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego. Okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w winku zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, nie może przekroczyć 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena ofertowa - 60
okres przedłużonej rękojmi i gwarancji - 40
1) Cena oferty – 60
Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia.
Ocena punktowa w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą formułą:

ilość punktów dla kryterium ceny oferty = (najniższa cena brutto
z rozpatrywanych ofert/ cena brutto oferty rozpatrywanej ) x 60 pkt

2) Okres przedłużonej rękojmi i gwarancji - 40
Wymagany okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia (na wykonane roboty budowlane, urządzenia i materiały) dla poszczególnych części zamówienia:
Część I – gwarancja 5 lat
Część II – gwarancja 5 lat
Wykonawca może zaoferować wydłużony okres rękojmi i gwarancji dla poszczególnych części o 2 lata – czyli udzielenie rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia dla poszczególnych części możliwe jest na okres nie dłuższy niż 7 lat.
Część I – udzielenie rękojmi i gwarancji możliwe jest na okres nie dłuższy niż 7 lat
Część II – udzielenie rękojmi i gwarancji możliwe jest na okres nie dłuższy niż 7 lat

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 7 lat dla części I, II do oceny ofert zostanie przyjęty okres odpowiednio 7 lat, natomiast w umowie uwzględniony zostanie okres wskazany w ofercie przez Wykonawcę.
Za każdy dodatkowy rok rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma 20 pkt.
Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 40 pkt.
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia lub Oferta, w której Wykonawca nie określi proponowanego okresu rękojmi i gwarancji zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużonej rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część II - Budowa zbiornika wody czystej w miejscowości Rajbrot na działkach 1345, 1343.

1) Przedmiotem zamówienia jest inwestycja p.n. „Budowa zbiornika wody czystej w miejscowości Rajbrot na działkach 1345, 1343”, w zakresie zaprojektowania i budowy:
a) Nowego zbiornika sieciowego wody czystej o konstrukcji żelbetowej o pojemności czynnej 200 m3 wraz z przyległą do niego komorą zasuw.
b) Przełożenie istniejących wodociągów tj. zasilającego istniejący zbiornik wodociągowy oraz rurociągu odprowadzającego zasilającego sieć wodociągową i podłączenie ich do komory zasuw nowopowstałego zbiornika.
c) Podłączenie przelewu i spustu z nowoprojektowanego zbiornika wodociągowego do istniejącego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego zbiornika.
d) Ogrodzenia terenu długości ok. 80mb wraz z drogą dojazdową ok. 175m.
2) Obszar objęty projektem wskazano w części graficznej opracowania.
3) W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową dla poszczególnych części zadań wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (o ile PFU nie stanowi inaczej). Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie. Następnie należy zrealizować wszystkie Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w Programie funkcjonalno – użytkowym.
4) Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego zakresu robót sporządzenie dokumentacji w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub materiałów do zgłoszenia robót budowlanych, a także wykonanie robót budowlanych. • Wykonanie dodatkowych badań, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca zrealizuje dodatkowe badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu)
5) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 2021 Poz. 2454)
6) Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektów
7) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
8) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robot i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów (na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek przygotowania materiałów do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót do PINB).
9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: SWZ, Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikiem graficznym, projektowane postanowienia umowy stanowiące odpowiednio załączniki do SWZ.
10) Zakres prac obejmuje również inne czynności konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44611500-1 - Zbiorniki na wodę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego. Okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w winku zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, nie może przekroczyć 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena ofertowa - 60
okres przedłużonej rękojmi i gwarancji - 40
1) Cena oferty – 60
Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia.
Ocena punktowa w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą formułą:

ilość punktów dla kryterium ceny oferty = (najniższa cena brutto
z rozpatrywanych ofert/ cena brutto oferty rozpatrywanej ) x 60 pkt

2) Okres przedłużonej rękojmi i gwarancji - 40
Wymagany okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia (na wykonane roboty budowlane, urządzenia i materiały) dla poszczególnych części zamówienia:
Część I – gwarancja 5 lat
Część II – gwarancja 5 lat
Wykonawca może zaoferować wydłużony okres rękojmi i gwarancji dla poszczególnych części o 2 lata – czyli udzielenie rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia dla poszczególnych części możliwe jest na okres nie dłuższy niż 7 lat.
Część I – udzielenie rękojmi i gwarancji możliwe jest na okres nie dłuższy niż 7 lat
Część II – udzielenie rękojmi i gwarancji możliwe jest na okres nie dłuższy niż 7 lat

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 7 lat dla części I, II do oceny ofert zostanie przyjęty okres odpowiednio 7 lat, natomiast w umowie uwzględniony zostanie okres wskazany w ofercie przez Wykonawcę.
Za każdy dodatkowy rok rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma 20 pkt.
Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 40 pkt.
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia lub Oferta, w której Wykonawca nie określi proponowanego okresu rękojmi i gwarancji zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużonej rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
i spełniają warunki w postępowaniu w następującym zakresie:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał wymienione poniżej minimalne poziomy zdolności dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:

Część I:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości min. 0,5 km.
Część II:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie zbiornika wody czystej o pojemności min. 100 m3.
Część I:
2) dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia:
a) kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
b) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Część II:
2) dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia:
c) kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
d) kierownik robót – posiadający uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
e) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
f) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm).
Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie wymagań przez jedną osobę zgodnie z posiadanymi uprawnieniami (jeżeli dotyczy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI.2 pkt 3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w rozdziale VI.2 pkt 4, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w rozdziale VI.2 pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy niniejszego postępowania
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów - nie dotyczy niniejszego postępowania
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - nie dotyczy niniejszego postępowania
4. Zdolności technicznej lub zawodowej
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
a) Część I: 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100),
b) Część II: 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100),
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310
z późn. zm.),
3. Wadium w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego, w BSRz o/Nowy Wiśnicz na konto nr 31 8589 0006 0230 0000 0837 0005.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Wadium w formie niepieniężnej (poręczeń, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej) wystawione na potrzeby niniejszego postępowania powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.
5. Wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej, dotyczy wszelkiej komunikacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również komunikacji w zakresie przekazywania zamawiającemu dokumentu stanowiącego potwierdzenie wniesienia wadium.
6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
8. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust 6 ustawy.
9. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Zgodnie z art. 226 ust 1. Pkt 14 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
11. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności przewidzianej w art.98 ust. 1 i 2 ustawy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) mają obowiązek ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że pełnomocnicy są uprawnieni do reprezentowania
w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotów występujących wspólnie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI.1.pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako najkorzystniejszej, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopi umowy regulującej współprace tych wykonawców.
7. Pełnomocnictwo składane jest w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy możliwa będzie, gdy strony umowy wyrażą zgodną wolę w tym zakresie, w szczególności w przypadkach określonych w art. 454, 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także – w razie wpływu okoliczności związanych z epidemią COVID-19 na proces realizacji zamówienia - w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), oraz w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umownych (załącznik nr 10 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę sklada się za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty – na załączniku Nr 1;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na załączniku Nr 2;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
3) oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy
Z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy pzp;
4) zobowiązanie innych podmiotów – o którym mowa w rozdziale VI.6 pkt. 3 SWZ - na załączniku Nr 3 – jeżeli dotyczy;
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – na załączniku Nr 4 – jeżeli dotyczy
Potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
6) załącznik stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy;
7) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy

Zamawiający dodaje nową obligatoryjną przesłankę wykluczenia z postępowania:
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.