Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Przetarg

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

15-04-2022, 12:58

Dane kontaktowe

Gmina Kąty Wrocławskie - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Rynek - Ratusz 1,55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71 3907150
e-mail: zp@katywroclawskie.pl
http:// www.katywroclawskie.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kąty Wrocławskie - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000528698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek - Ratusz 1

1.5.2.) Miejscowość: Kąty Wrocławskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-080

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 3907150

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@katywroclawskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2251140d-bc7f-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124696

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039476/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Przetargowa Logintrade SA. zw. dalej Platformą oraz
poczta elektroniczna z zastrzeżeniem, że oferty (wraz z załącznikami) należy składać wyłącznie za
pośrednictwem Platformy.
1) adres Platformy: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2) adres poczty elektronicznej do korespondencji: zp@katywroclawskie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX, część IX.2 ust. 5 SWZ oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale IX, część IX.1 ust. 3 SWZ, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 517 i 2320), w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt
2. Ofertę, a także oświadczenie o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ (oświadczenie z art. 125 ust.1 Pzp) składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna) lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Ofertę wraz z załącznikami sporządzoną w postaci elektronicznej należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, dostępnej pod adresem:
https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem niniejszego postępowania.
7.5 Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc
korzystać z Platformy:
1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
− Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
− Google Chrome
− Mozilla Firefox
− Opera 2) pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub 5. Instrukcja korzystania z Platformy Przetargowej (zw. Instrukcją) dostępna jest pod adresem
https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
6. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w dokumentach zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacyjny realizowany w dokumentach zamówienia - rozdział XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): obowiązek informacyjny realizowany w dokumentach zamówienia - rozdział XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej. W ramach rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich – etap II, zaplanowano: modernizację 6 dróg dojazdowych do Rynku o łącznej długości ok. 1,4 km wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej; modernizację płyty Rynku w zakresie infrastruktury drogowej i chodników; montaż 2 kompletów koszy podziemnych na selektywną zbiórkę odpadów; parkingi; rewitalizację terenów zieleni wokół Rynku; skwer z placem zabaw dla dzieci; skate-park; siłownię terenową; małą architekturę obejmującą: donice, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Realizacja zadania obejmuje wykonanie zadania w dwóch etapach:
1.1 Etap I obejmujący wykonanie dróg i chodników wraz z kanalizacją deszczową w ul. Barlickiego, ul. Sikorskiego, ul. Parkowa, ul. Kościelna, ul. Magistracka, części Rynku i ul. Kościuszki, wymianą istniejącej sieci wodociągowej (z materiałów powierzonych) oraz podziemne zbiorniki na odpady – zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy,
1.2 Etap II obejmujący wykonanie drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Okulickiego, ul. Wąskiej, ul. Świdnickiej, części Rynku ul. Kościuszki i ul. 1 Maja oraz terenów rekreacyjnych wokół Rynku z zagospodarowania terenów zieleni – zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże on, że:
a) okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi, w którym zakres robót drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ma wartość nie mniejszą niż 3.000.000 PLN brutto,
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi lub chodników na terenie objętym opieką konserwatora zabytków (znajdującym się w strefie ochrony konserwatorskiej) lub na terenie wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków* o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto w ramach nie więcej niż dwóch umów,
* W przypadku wykonania prac na terenie będącym zabytkiem nieruchomym poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca musi wykazać, że teren ten jest objęty opieką konserwatora zabytków (znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej) lub jest wpisany do rejestru odpowiadającemu rejestrowi lub ewidencji zabytków prowadzonych w Polsce.
c) dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa, który posiada:
- doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień,
- doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy/ Kierownika Robót przy realizacji co najmniej 1 zadania polegającego na budowie/ przebudowie/ rozbudowie dróg, o wartości robót drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie mniejszej niż 3 000 000,00 brutto każde.
Ocena spełnienia przez osobę wymogów określonych powyżej w zakresie dotyczącym posiadanych uprawnień zostanie dokonana z uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) – art. 104. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych – ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2021, poz. 1646).

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł (słownie złotych: osiem milionów 00/100).
2. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
Uwaga!
jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (Kierownik budowy), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ,
3 dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) kosztorys ofertowy stanowiący integralną część oferty (brak kosztorysu powoduje odrzucenie oferty),
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SWZ),
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z Rozdziałem IX, część IX.1) , którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ (o ile dotyczy),
d) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w Rozdziale IX część IX.2 ust. 5, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ ( jeżeli dotyczy),
e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (nie dotyczy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę została wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej a Wykonawca wskazał dostępność dokumentu),
f) pełnomocnictwo dla Pełnomocnika konsorcjum (jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia),
g) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zapisy niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie terminu realizacji oraz zmiany wynagrodzenia. Szczegółowy zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określone są w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-02 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

zamówienia dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych