Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Przetarg

Realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2022 r. pn. Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach

24-05-2022, 14:50

Dane kontaktowe

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
S. Żeromskiego 29,01-882 Warszawa
e-mail: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
http:// www.um.warszawa.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2022 r. pn. Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000041

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: S. Żeromskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-882

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2022 r. pn. Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d762b71b-db50-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00174768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015417/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego 2022 pn. Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Pozostałe informacje zawiera SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. czas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• podmiot Platforma Aukcyjna Marketplanet;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,
lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
6. dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jak w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.10.2021.EPI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 903012,19 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 686902,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:
1) Dostawę 12 automatycznych stacji do zbiórki elektroodpadów z montażem:
Stacje stalowe, pokryte farbą odporna na zarysowania, wyposażone będą w 8 osobnych tub do zbierania odpadów niebezpiecznych z następującym z podziałem, tj. baterie, żarówki, płyty cd, dvd, telefony, ładowarki i tonery. Tuby na odpady wykonane będą w sposób zabezpieczający przed wyciekami. Tuba na żarówki zapewnia deponowanie żarówek w sposób chroniący je przed stłuczeniem (wewnętrzne spowalniacze). Dodatkowa tuba dedykowana do zbiórki mix, zapewniająca dostępność osobom niepełnosprawnym poprzez odpowiednią wysokość umiejscowienia otworów do zbiórki odpadów, zgodnie z zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji.
Wysokość Otworów wrzutowych: standardowo: 160 - 170 cm (+/- 5 cm);
Zbiórka mix, zapewniająca dostępność osobom niepełnosprawnym: 80 - 90 cm (+/- 5 cm).
Dodatkowo stacje pełnić będą funkcję informacyjną, sygnalizującą potrzebę segregacji odpadów niebezpiecznych będą wyposażone w powierzchnię reklamową, co da możliwość wykorzystania ich komercyjnie lub edukacyjnie; powierzchnia szklana, szkło laminowane wysokiej odporności, odporne na zarysowania; jednoskrzydłowe drzwi gabloty o wymiarach umożliwiających zawieszenia banerów edukacyjnych o wymiarach 95 cm x 130 cm.
Lokalizacja: ustawienie 12 stacji na terenach będącym w zarządzie Bielan, dokładna lokalizacja zostanie wskazana po ostatecznej weryfikacji z administratorami m.st. Warszawy. Montaż na fundamencie betonowym.
Stacje będą przeznaczone dla mieszkańców pozbywających się niebezpiecznych odpadów komunalnych (punkty nie będą przeznaczone dla odpadów pochodzących z prowadzenia działalności). Stacje zostaną oznakowane logo budżetu obywatelskiego.
2) Opróżnianie tub z odpadami w 12 stacjach do zbiórki elektroodpadów:
a) stała częstotliwość opróżniania stacji – 2 razy w tygodniu (poniedziałek, piątek, w godzinach porannych maksymalnie do godziny 9:00), z zastrzeżeniem, iż w grudniu częstotliwość opróżniania stacji będzie wykonywana 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek w godzinach porannych maksymalnie do godziny 9:00).
Jeżeli któryś ze wskazanych wyżej dni w tygodniu wypadnie w święto, Wykonawca będzie zobligowany wykonać usługę w dzień roboczy poprzedzający dzień świąteczny.
b) na wezwanie Zamawiającego, w przypadku przepełnienia stacji – 20 dodatkowych usług opróżniania stacji do końca trwania umowy. (Zamawiający każdorazowo wskaże miejsce przepełnionej stacji)
3. Udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym do wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 6.2.2) SWZ, przy użyciu pojazdów dostosowanych do wykonania zamówienia, w tym jednego pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem ziemnym w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Przewidywany zakres usług określony przez zamawiającego jak poniżej:
- opróżnianie tub z odpadami w 12 stacjach do zbiórki elektroodpadów
Warunkiem udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w wyżej przewidywanym zakresie jest:
- pozyskanie przez Zamawiającego środków finansowych w ciągu trzech lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
- wykonywanie/wykonanie umowy dla zamówienia podstawowego jest/było realizowane terminowo i z należytą starannością i zgodny z warunkami określonymi w SWZ;
Powyższe będzie stanowiło o możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda z ofert będzie oceniana wg poniższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:
P= PC+PZO
gdzie:
P – łączna ilość punktów oferty badanej
PC - ilość punktów oferty badanej w kryterium „Cena brutto”
PZO – ilość punktów oferty badanej w kryterium „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ) – o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 12.1 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie o użyciu do wykonania przedmiotu zamówienia pojazdów, o których mowa w pkt 6.3 SWZ (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie o użyciu do wykonania przedmiotu zamówienia pojazdów, o których mowa w pkt 6.3 SWZ (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

15.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
15.2. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
15.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
15.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 12.1.2. SWZ.
15.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 18.3.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
15.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 18.3.3.2. SWZ składa każdy z nich.
15.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Odstąpienie od umowy, zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się Strony.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian:
a) zmiana osób, o których mowa w §7 ust. 1 umowy;
b) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
c) przedłużenie terminu wykonania umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, w następujących sytuacjach: wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za okoliczność siły wyższej Strony uznają zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niepewne, którego żadna ze Stron przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności : działania władz publicznych, wojna, ataki terrorystyczne, strajki (z wyłączeniem strajków u Wykonawcy), klęski żywiołowe jak powódź, huragany, pożar, epidemie itp., zdarzenia, a także przypadki losowe związane z kluczowymi dla realizacji Umowy osobami pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony na piśmie o fakcie wystąpienia takiej okoliczności i udokumentowaniu jej właściwymi dowodami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem systemu informatycznego, pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): wynosi 686902,44 PLN, w tym:
- wartość zamówienia podstawowego - 593 902,44 PLN (netto)
- wartość zamówienia powtarzanego - 93 000,00 PLN (netto)
w tym wart
2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
w stosunku, do którego zachodzą przesłanki wykluczenia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Dotyczy pkt 12.1.2 ppkt 1) i 2) SWZ
3. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
1) zakres prac opisanych w pkt 6.2.1) SWZ, nastąpi w terminie do 56 dni (do 8 tygodni) od daty zawarcia umowy,
2) zakres prac opisanych w pkt 6.2.2) SWZ, nastąpi w terminie do 4-m-cy od dnia odbioru stacji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) umowy, przy czym pierwsze opróżnienie nastąpi w tygodniu następującym po dniu odbioru stacji do odbioru elektroodpadów, jednak nie później niż do 16 grudnia 2022 r.
4. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:
• Ewa Pietrzak - Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych, tel.: 22 443 48 22