Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Tube 2012: innowacyjne produkty na nowe rynki! Rośnie produkcja rur z tworzyw sztucznych

Niemiecki przemysł rur z tworzyw sztucznych nadrobił straty uwarunkowane kryzysem z lat ubiegłych i znowu optymistycznie spogląda w przyszłość.

Niemiecki przemysł rur z tworzyw sztucznych nadrobił straty uwarunkowane kryzysem z lat ubiegłych i znowu optymistycznie spogląda w przyszłość. Wprawdzie nie ma jeszcze dokładnych danych o produkcji w roku 2010, jednak po dwóch latach głębokiego spadku produkcji zakładać można powrót wzrostów. Wskazują na to nie tylko informacje z kręgów producenckich, ale także publikowany od końca 2008 przez Stowarzyszenie rur z tworzyw sztucznych w Bonn indeks koniunktury (www.krv.de).

Kwartalnie ustalany wskaźnik aktualnych trendów i oczekiwań na kolejny kwartał wśród producentów rur z tworzyw sztucznych i kształtek lub (w dziedzinie techniki domowej) oferentów systemów rur z tworzyw sztucznych w 4 kwartale 2010 po raz trzeci z kolei znalazł się w strefie wzrostów. Jednak podwyżki cen surowców coraz mocniej oddziałują na poziom przychodów w branży.

Wczesny początek zimy w ubiegłym roku nieco obniżył wartość indeksu koniunktury w 4 kwartale 2010 w porównaniu z dwoma kwartałami poprzednimi. Wprawdzie oczekiwania rozwoju gospodarki w 1. kwartale 2011 ponownie się poprawiły, ale aktualny stan koniunktury został przez uczestniczących w badaniu przedsiębiorców oceniony wyraźnie słabiej. Bardzo wysoki poziom indeksu oczekiwań koniunktury mówi zdaniem stowarzyszenia, że spadek popytu w 4 kwartale 2010 mógł zostać skompensowany na początku tego roku. Odnosi się to zdaniem KRV zarówno do instalacji zasilających i odprowadzających jak i do obszaru budownictwa. W sektorze rur przemysłowych, który w znacznym stopniu przyczynił się do dobrych wyników w 4 kwartale, wzrost powinien się utrzymać na wysokim poziomie.

Mniej wesoło kształtuje się aktualna sytuacja przychodów producentów surowców. Negatywny wpływ na nią mają koszty produkcji znacznie przekraczające poziom ubiegłego roku. Na załamanie się marż wpływają przede wszystkim rosnące ceny surowców i ich materiałów wyjściowych. Od początku roku ceny rosną tu w tempie dwucyfrowym. Swoje dokładają też rosnące koszty transportu i energii.

W 3. kwartale 2010 pozytywny wpływ na sytuację w branży miała ogólna poprawa koniunktury, jeszcze wiosenne ożywienie popytu oraz ożywienie na rynku projektów. Tylko w sektorze kanalizacji w perspektywie końca roku 2010 zdaniem producentów rur sytuacja jest dwuznaczna. Wprawdzie i ten sektor zyskiwał na poprawie popytu ogólnego. Jednak istotnym czynnikiem była także spadająca gotowość do inwestowania spowodowana przede wszystkim oszczędnościami w gospodarce komunalnej. Dlatego w porównaniu ogólnym z gospodarką niemiecką krajowy przemysł rur z tworzyw sztucznych tylko w ograniczonym stopniu skorzystał z silnego wzrostu w ubiegłym roku. Poza pustymi kasami publicznymi negatywny wpływ miała także likwidacja państwowych programów dotowania budowy mieszkań. Przemysł rur z tworzyw sztucznych reaguje na to między innymi rozwojem produktów innowacyjnych, co ma poprawić jego pozycję, zwiększyć udziały w rynku i pozyskać nowe możliwości zbytu.

 

Spojrzenie wstecz pokazuje znaczący wpływ globalnego kryzysu finansowego na sytuację w niemieckim przemyśle rur z tworzyw sztucznych. Po spadku produkcji o 4,8% w roku 2008 niemieccy producenci rur w roku 2009 zanotowali kolejne załamanie o 10,2%. Roczna produkcja rur i kształtek spadła w ten sposób o 69.000 ton do poziomu 607.000 ton. Dla porównania: w 2007 niemiecka produkcja rur z tworzyw sztucznych wyniosła 710.000 ton i była najwyższa w całym poprzedzającym dziesięcioleciu. Na pogarszające się warunki ogólne – rosnący nacisk na pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych, zwiększające się ceny materiałów przy silnej konkurencji i związane z tym spadki przychodów – wiele firm zareagowało programami ograniczania kosztów.

Według raportu rocznego KRV 2009/2010 producenci rur z tworzyw sztucznych w roku 2009 musieli pogodzić się z silnymi spadkami w takich branżach jak „instalacje zasilające” t.j. kładzione w ziemi systemy rurociągów oraz w takich sektorach jak „kanalizacja” oraz „budynki i budowle”. Rynek gazu i ciepła cierpi przede wszystkim dlatego, że udział nowych budynków zasilanych gazem znacznie spadł. Firmy dystrybuujące gaz prawie przestały inwestować w nowe sieci, gdyż ogólne założenia polityki klimatycznej nie przewidują już wyróżniającej roli dla gazu na rynku ciepła. Także popyt na rury kanalizacyjne ucierpiał w 2009 z powodu ograniczeń budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego. Nadzieją pozostają nowe dziedziny stosowania układów z rur tworzywowych, na przykład w ciepłownictwie i technice solarnej, w dziedzinie rur ochronnych do kabli (układane w ziemi rury do kabli telekomunikacyjnych, siłownie wiatrowe na morzu) oraz zastosowania przemysłowe.

W porównaniu z wieloma innymi dziedzinami przemysłu niemieckie zakłady produkcji rur są silniej uzależnione od rynku wewnętrznego. W 2008 według danych KRV wyeksportowano 27,8% całości produkcji. W roku 2009 po spadku o 21,8% w stosunku do roku poprzedniego eksport był mniejszy od jednej czwartej całości. Dla porównania: sprzedaż rur tworzywowych na wewnętrznym rynku niemieckim zmniejszyła się tylko o 7%.

Wielkość produkcji w podziale na rury z poszczególnych materiałów wskazuje, że systemy rurociągów z polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) w całym minionym dziesięcioleciu sukcesywnie zwiększały udziały w rynku. W szczególności polietylen w instalacjach wody pitnej i zasilania gazem zdobył sobie czołową pozycję. Jednak w roku 2009 zanotowano zmniejszenie produkcji rur z wszystkich rodzajów materiałów. Przy czym spadki wielkości produkcji rur z PE i PP były mniejsze jak rur z polichlorku winylu (PCW-U). Według szacunków związku rury z PCW-U dominują w kładzionych pod ziemią rurociągach ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz w niektórych branżach przemysłowych.

 

Przemysł produkcji rur z tworzyw sztucznych rośnie po kryzysie nie tylko w Niemczech. Eksperci przypuszczają, że przemysł ten w Europie będzie kontynuować wzrosty ilościowe. W instalacjach domowych oczekuje się stałego, ale niezbyt szybkiego wzrostu. Nadzieję na szybsze wzrosty dają niektóre branże przemysłowe. Głownie myśli się tu o dwóch dziedzinach, które powinny dać solidny zastrzyk rozwoju w roku 2010: rury zbrojone i rury PE-RT o dużych średnicach. Szanse rozwoju mają także te zastosowania, gdzie potrzebna jest kombinacja różnych materiałów. Są to przykładowo instalacje z rur stalowych powlekanych tworzywami sztucznymi czy też kompozyty z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) z poliamidami i polipropylenu (PP) z polietylenem o podwyższonej wytrzymałości temperaturowej (PE-RT).

Nowością są całkowicie izolowane systemy rurociągów o dużych średnicach do układów wtórnego chłodzenia i głębokiego chłodzenia. Producent obiecuje sześciokrotne w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami skrócenie czasu instalacji oraz poprawę efektywności dzięki odporności na korozję i niższym kosztom instalacji i konserwacji. Rdzeniem systemu są wolne od korozji wewnętrznej rury z ABS (styrol akrylonitrylo butadienowy), które otoczone są zwartą izolacją PUR. Zewnętrzny płaszcz z PE daje ochronę przed czynnikami mechanicznymi, np. myjkami wysokociśnieniowymi. Gładka ścianka wewnętrzna rur ABS zapobiega osadzaniu się złogów medium, nie hamuje i stabilizuje przepływ wewnątrz rury oraz redukuje straty przepływu (www.piping.georgfischer.com).

W przypadku rur ekstrudowanych rośnie udział produktów wielowarstwowych z warstwami funkcjonalnymi. Szczególną cechą tych rur przewidzianych do zastosowania do wody gorącej i zimnej jest zastosowanie włóknistych laminatów (FVK). W porównaniu z dotychczas stosowanymi rurami do wody gorącej te nowe trójwarstwowe rury  z PP-R-laminatów włóknistych mają mieć szereg zalet. Jedną z nich jest stosunkowo łatwa obróbka laminatów włóknistych na bazie polipropylenu (PP). Według zapewnień producenta rury prawie nie rozszerzają się pod wpływem ciepła, co ułatwia instalatorom  pracę przy budowie kompensatorów i przy łączeniu. Dzięki zwiększonej sztywności rur PP-R-laminaty włókniste można także w porównaniu z instalacją rur PP-R zwiększyć odstępy między uchwytami mocującymi (www.krauss-maffei.de).

Zaopatrzenie w wodę pitną uważane jest ogólnie za dziedzinę o wysokim potencjale wzrostu. Według danych  publikowanych w kręgach przemysłowych (www.simona.de) zapotrzebowanie na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne sięga na świecie kwot między 400 i 500 miliardów €, w strefie OECD około 200 miliardów € i w samych Niemczech 7 miliardów €. Poza zwykłymi rurami i kształtkami do instalacji wodociągowych zalicza się tu także systemy odsalania wody morskiej. Kolejnym przyszłościowym rynkiem jest według branży transport i komunikacja. Zakłada się wzrost ruchu lotniczego na świecie o 7 % rocznie w ciągu najbliższych 20 lat. Znacznie dynamiczniej szacuje się wzrost ruchu ulicznego – szczególnie w Azji. W Indiach liczba samochodów na 1000 mieszkańców ma się potroić do roku 2050 a w Chinach zwiększyć się ośmiokrotnie. Wielu producentów rur z tworzyw widzi dlatego wielkie potencjały wzrostu poza już dojrzałymi rynkami, głównie w Europie Wschodniej, Azji i Ameryce Południowej.

 

Także w dziedzinie energii i ekologii wyzwania i tym samym szanse są bardzo duże. Rury z tworzyw stosuje się na przykład w instalacjach odsiarczania spalin i do wykładania kominów. Nowością są wyroby dla geotermii oraz rurociągi do dwutlenku węgla. W przypadku geotermii wykorzystuje się ciepło ziemi jako zrównoważone źródło energii, w którym na przykład w kompleksowym układzie rurociągów wydobywa się wody gruntowe na powierzchnię i wykorzystuje do pozyskiwania ciepła / zimna. W przypadku systemów do transportu CO2 – jak w projekcie „OCAP CO2 Green-Gas“ – tworzący się w rafinerii jako produkt uboczny gaz cieplarniany odprowadzony jest systemem rurociągów o długości 140 km do pobliskich szklarni, gdzie wykorzystywany jest jako czynnik intensyfikacji wzrostu w produkcji roślinnej.

Należy zauważyć, że rynek systemów rur z tworzyw sztucznych podlega dynamicznemu, stałemu rozwojowi. Dzięki różnorodności tworzyw sztucznych dzisiaj, inaczej jak wczoraj możliwe jest tworzenie wyspecjalizowanych produktów projektowanych konkretnie do specyficznych wymagań danej instalacji. W ten sposób, zdaniem KRV, świat tworzyw sztucznych zyskiwać będzie na kompleksowości. Pod wpływem trzech głównych nurtów – rosnącej liczby ludności, globalizacji i urbanizacji oraz zmiany klimatu – także przemysł rur z tworzyw sztucznych stale dążyć będzie do opracowywania nowych, lepszych rozwiązań.

Obserwowane w skali wieloletniej przyrosty produkcji wskazują, zdaniem KRV, że systemy rur z tworzyw sztucznych znajdują się na długoterminowej ścieżce rozwoju. Dzięki postępowi technicznemu i modernizacji tworzyw sztucznych, rozwojowi techniki produkcyjnej i procesowej oraz opracowywaniu produktów o nowych właściwościach do nowych zastosowań przemysł produkcji rur z tworzyw sztucznych prezentuje się jako branża innowacyjna z trwałymi perspektywami wzrostu.

Sytuacja gospodarcza w roku 2011 zależy, tak jak w innych branżach, przede wszystkim od zmian na rynkach surowcowych oraz od tempa powrotu do formy krajów uprzemysłowionych. Cała branża wychodzi z założenia, że utrzyma się poprawa popytu na rynkach światowych w całym roku 2011. Już w następnym roku, od 26 do 30 marca 2012, przemysł produkcji rur z tworzyw sztucznych na kolejnych Międzynarodowych Targach Rur Tube w Düsseldorfie ponownie pokaże nowe i innowacyjne rozwiązania.

Podobne artykuły